Biedrība „Balvu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2 Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju. Projektu konkursi tiek organizēti saskaņā ar biedrības „Balvu rajona partnerība” izstrādāto Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija 2015.-2020.gadam ar grozījumiem (turpmāk Ziemeļlatgales SVVA stratēģija 2015.-2020.gadam)   un atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

 

Lai palīdzētu potenciālajiiem sabiedriskā labuma projektu iesniedzējiem izstrādāt kvalitatīvus projektu pieteikumus,
biedrība "Balvu rajona partnerība" rīko apmācību seminārus
potenciālajiem LEADER projektu iesniedzējiem!

 

Uzskaites veidlapa par de minimis atbalsta piešķiršanu