Biedrība „Balvu rajona partnerība” 2019.gada 25.janvārī izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2. Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju.

Projektu konkursi tiek organizēti saskaņā ar biedrības „Balvu rajona partnerība” izstrādāto Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam.

Projektu pieteikumus varēs iesniegt no 25.02.2019. līdz 25.03.2019. 

tikai elektroniski - Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login

 

Sludinājuma kopsumma: 240 000,00 EUR

Rīcībā 2.1.  Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai –  summa 120 000,00 EUR

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 30 000,00 EUR

Maksimālā atbalsta intensitāte sabiedriskā labuma projektiem 90%

 

Rīcībā 2.6. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem – summa 80 000,00 EUR

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 20 000,00 EUR

Maksimālā atbalsta intensitāte sabiedriskā labuma projektiem 90%

 

Rīcībā 2.7. Nemateriālo kultūras vērtību saglabāšanaun popularizēšana – summa 40 000,00 EUR 

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 10 000,00 EUR

Maksimālā atbalsta intensitāte sabiedriskā labuma projektiem 90%

 

PROJEKTU IESNIEGŠANA:

Apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros projektu iesniegumi jāiesniedz, tikai izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu – EPS.

Projektu iesniegumi elektroniskā dokumenta veidā vai papīra formātā netiks pieņemti un reģistrēti.

Informācija kā kļūt par EPS lietotāju: http://www.lad.gov.lv/lv/e-pieteiksanas-sistema-eps-1/ka-klut-par-lietotaju/

 

Ar Ziemeļlatgales SVVA stratēģiju 2015.-2020.gadam, tās mērķiem un rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties Tautas ielā 1, Balvos, ēkas 2. stāvā, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv un partnerības mājas lapā www.balvi.partneribas.lv,

Kontaktpersona: stratēģijas administratīvā vadītāja Ilona Džigure, mob.tālr.: 29134410, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pilnu sludinājuma tekstu skatīt (atverot rakstu) pielikumā

 Apstiprinātās startēģijas: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/apstiprinato-strategiju-saraksts-2/

Būtiski kritērijos minēto nosacījumu  izpilde jānodrošina projekta īstenošanas laikā.

Nosacījumu neizpildes gadījumā var tikt piemērota finanšu korekcija atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.598 6.pielikumam.

Skatīt 6.pielikumu Finanšu korekciju piemērošana atbalstītajos projektos neatbilstību un pārkāpumu gadījumā: https://likumi.lv/doc.php?id=269553

 Normatīvie akti:

2015.gada 13.oktobra MK noteikumi Nr.590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju""https://likumi.lv/ta/id/277447-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-lauku-attistibai-apakspasakuma-darbibu-istenosana-saskana

2014.gada 30.septembra MK noteikumi Nr.598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.- 2020.gada plānošanas periodā"  https://likumi.lv/doc.php?id=269553