Biedrība „Balvu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu  Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2 Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju.

Projektu konkursi tiek organizēti saskaņā ar biedrības „Balvu rajona partnerība” izstrādāto Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam (turpmāk Ziemeļlatgales SVVA stratēģija 2015.-2020.gadam).

4.kārtā paredzēts atbalsts projektiem tikai uz pamatlīdzekļu iegādi!


Projektu pieteikumu pieņemšana tiek izsludināta:
1.1. rīcībā "Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē", rīcībai piešķirtais ELFLA publiskais finansējums - 92 209,84 EUR.
1.2. rīcībā "Atbalsts mājražotāju un amatnieku saimnieciskajai darbībai", rīcībai piešķirtais ELFLA publiskais finansējums - 21 000,00 EUR.


Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks 15.12.2017.- 15.01.2018. 


Projektu iesniegums var iesniegt:

1) Biedrības „Balvu rajona partnerība” birojā Tautas ielā 1, Balvos, ēkas 2. stāvā, papīra formā divos eksemplāros un pieteikuma elektroniskā kopija, kas ierakstīta ārējā datu nesējā;
2) Projekta iesniegumus elektroniskā dokumenta formā var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS)https://eps.lad.gov.lv/login
3) Parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.
Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tās mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties biedrības „Balvu rajona partnerība” birojā: Tautas ielā 1, Balvi, LV-4501, kā arī biedrības mājas lapā - http://balvi.partneribas.lv/ sadaļā "LEADER 2014.- 2020.".


Informācija par projektu konkursu pieejama no 15.11.2017.  Lauku atbalsta dienesta mājas lapā http://www.lad.gov.lv/lv/ un biedrības mājas lapā http://balvi.partneribas.lv/
Kontaktinformācija - Ilona Džigure, kontakttālrunis 29134410; e-pasts; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Atverot rakstu pielikumā redzama sīkāka informācija par 4.kārtu!

    Divas grieķu lauku attīstības studentes, kuras nedēļu viesojās pie mums Ziemeļlatgalē biedrībā “Balvu rajona partnerība”, laikā no 1. oktobra līdz 30. novembrim ir aicinātas viesoties Latvijas Lauku forumā un biedru organizācijās. Zoi un Ioanna ir 5.kursa studentes, kuras studē lauksaimniecības ekonomiku, un iziet praksi Vietējās rīcības grupās, tādēļ jaunietēm bija interesanti redzēt, kas notiek Ziemeļlatgalē, kā arī pašām bija iespēja aktīvi līdzdarboties. Kopā ar grieķu studentēm nedēļas garumā pieteicās brīvprātīgi darboties mūspuses jauniete Sarmīte Kuzma, kas nesen atgriezusies no Amerikas Savienotajām Valstīm un četrus gadus atpakaļ ir dzīvojusi Grieķijā.
     Ziemeļlatgalē studentes aktīvi darbojās jauniešu centros. Pirmajā dienā jaunietes apmeklēja Balvu Profesionālo un vispārizglītojošo vidusskola, Balvu Valsts Ģimnāziju. Balvu Valsts ģimnāzijā jaunietes iepazinās ar Cemre no Turcijas, kas ir ieradies skolā Eiropas brīvprātīgā darba ietvaros. Noslēgumā jaunieši devās uz Balvu bērnu jauniešu centru, kur bija iespēja līdzdarboties kopā ar vietējiem jauniešiem, gatavojot kartupeļu pankūkas, iesaistoties diskusijās par izglītības iespējām jauniešiem. Otro dienu jaunietes pavadīja Rugāju novadā, apmeklējot Rugāju novada vidusskolu un iesaistoties dažādās aktivitātēs jauniešu iniciatīvu interešu centrā. Trešo dienu studentes aizvadīja Viļakas novadā, kur sākumā iepazīstināja ar Viļakas novada domi un Viļakas Valsts ģimnāziju, lai pēc tam dotos uz Šķilbēnu iniciatīvu centru „Zvaniņi”. Šķilbēnu iniciatīvu centrā „Zvaniņi” jaunietes iepazinās ar divām Eiropas brīvprātīgā darba veicējām no Ukrainas un Spānijas. Vakara gaitā raisījās diskusijas par jauniešu iespējām pierobežā. Ceturto dienu meitenes aizvadīja Baltinavā, kur Baltinavas vidusskolā sagaidīja grupa „Vērmelītes”, jaunietēm bija iespēja iemācīties 2 latviešu tautas dejas, kā arī pašām izgatavot savu biezpiena cepuma torti. Pēdējo dienu jaunietes pavadīja Balvu rajona partnerībā, lai veiktu apkopojumus par redzēto un Ziemeļlatgali kopumā. Visas nedēļas garumā jaunietes veidoja īsfilmu par Ziemeļlatgali 3 valodās – latviešu, angļu un grieķu valodā. Zoi un Ioanna nāk no maza lauku ciemata Grieķijā, kur iedzīvotāju skaits ir ap 500 iedzīvotājiem. Studentes atzīst, ka viņu ciematā skolu nav, jo iedzīvotāju skaits ir pārāk mazs, tādēļ bija patiesi priecīgas par to, ka Ziemeļlatgales teritorijā jauniešiem ir iespēja sevi pilnveidot ne tikai skolās, bet arī ārpus skolas dažādās nodarbībās.
Teksts: Stratēģijas administratīvā vadītāja asistente Liene Pomere

 

 

 

 

Pasākuma video: https://www.youtube.com/watch?v=dJ29mg6X2Fc

    Noslēgusies biedrības "Balvu rajona partnerība" atklātu 3. kārtas sabiedriskā labuma projektu iesniegumu vērtēšana atbilstoši Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākumam 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātei 19.2.2. „Vietas potenciāla  attīstības iniciatīvas”.

Biedrības "Balvu rajona partnerība" valdes sēdē, kas notika 2017. gada 24.oktobrī biedrības valde apstiprināja atklāta 3. kārtas LEADER projektu konkursa pieteikumu vērtēšanas rezultātus, sarindojot tos pēc saņemtajiem punktiem, atbilstoši projektu vērtēšanas kritērijiem.

Paldies visiem projektu iesniedzējiem par ieguldīto laiku un darbu projektu izstrādē!

Vērtēšanas rezultāti

Atverot rakstu pielikumā redzami 3.kārtas rezultāti.

 

 

 

 

2017.gada 13. oktobrī, kultūras pilī “Ziemeļblāzma”, Rīgā zemkopības ministrs Jānis Dūklavs un valsts augstākās amatpersonas sveica konkursa “Sējējs 2017” laureātus un veicināšanas balvu saņēmējus – lauksaimniekus, tostarp arī jaunos zemniekus, pārtikas ražotājus un mazpulkus.

Šogad laureātu nosaukumus, diplomus un balvas piešķīra astoņās konkursa nominācijās. Laureāta nosaukums nominācijā “Gada lauku saimniecība” tika piešķirts Jelgavas novada zemnieku saimniecībai “Terēņi” un tās saimniekam Kasparam Dugem. Nominācijā “Gada uzņēmums pārtikas ražošanā” par labāko atzīta Smiltenes novada akciju sabiedrība “Smiltenes piens”, tās vadītāja Gita Mūrniece.

Konkursa nominācijā “Ģimene lauku sētā” šogad laureāta titulu ieguva Beverīnas novada zemnieku saimniecība “Kalnleimaņi”, kurā saimnieko Lolita Zvirgzda ar ģimeni. Par veiksmīgāko jauno zemnieku atzīts Valkas novada zemnieku saimniecības “Lejasciņi” īpašnieks Kristaps Sula, bet laureāta nosaukumu nominācijā “Bioloģiskā lauku saimniecība” ieguva Kuldīgas novada SIA “Lāses AM”, tās vadītājs Aigars Melderis ar sievu Daci Antanoviču.

 

Savukārt konkursa nominācijā “Gada LEADER projekts vietējā rīcības grupā” par labāko projektu atzīts “Kokkopības pakalpojumu uzlabošana Saldus un Brocēnu novados”, ko realizēja Ģirts Vitkovskis no Saldus novada, bet veicināšanas balvu saņēma kaimiņnovada no VRG "Sateka" D.Gargurnes virzītā maizes cepēja Inguna Ozola (skatīt foto).

 Biedrības "Balvu rajona partnerība" konkursam pieteiktais individuālais komersants Kārlis Mieriņš (skatīt foto ar pateicības rakstu) saņēma Zemkopības ministrijas pateicības rakstu. Pasākums bija ļoti svinīgs un patīkams. 

Deviņu Latvijas Vietējo rīcības grupu administratīvie vadītāji, kuri konkursam bija pieteikuši kādu no saviem LEADER projektu īstenotājiem kopīgi nofotografējās Ziemeļblāzmas kultūras pils kultūrvēstures istabā. (skatīt foto).

Šogad vērtēja arī pretendentus nominācijā “Rītdienas Sējējs – mazpulks”. Par laureātu šajā nominācijā kļuva Tukuma novada “307. Džūkstes mazpulks”, tā vadītāja Gundega Jēkabsone. Savukārt par laureāti nominācijā “Zinātne praksē, inovācijas” atzīta dr. agr. Baiba Lāce par zinātnisko darbu “Agroekoloģisko faktoru ietekme uz bumbieru – kadiķu rūsu (ier. Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter) un integrētās augu aizsardzības iespējas slimības ierobežošanai”. Veicināšanas balvas un diplomus kopumā saņēma16 konkursa dalībnieki visās konkursa nominācijās.

Balva “Par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā” šogad piešķirta biedrības “Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” valdes loceklei, biedrības “Lauksaimniecības Statūtsabiedrību asociācija” valdes priekšsēdētājai un SIA “Stalbes Agro” valdes priekšsēdētājai Aijai Balodei, kura ar savu profesionālo darbu un stingro nostāju spēj pašaizliedzīgi aizstāvēt lauksaimnieku intereses.

Konkursa “Sējējs” apbalvojumu pasniegšana kļuvusi par vienu no nozīmīgākajiem lauksaimnieku pasākumiem, bet laureāta nosaukums “Sējējs” – par priekšzīmīga darba apliecinājuma zīmi.

Plašāka informācija par “Sējējs 2017” apbalvojamiem un foto galerija pieejama mājaslapā:www.sejejs.lv

Informāciju sagatavoja: Ilona Džigure

 

Deviņu Latvijas VRG stratēģijas administratīvie vadītāji