3. Latvijas Lauku kopienu parlamenta dalībnieki atbalstījuši 10 būtiskākos virzienus lauku nākotnes attīstībai nākamajiem diviem gadiem, paužot nepieciešamību iekļaut vairākus punktus nākamajam Latvijas Nacionālajā attīstības plānam, Lauku attīstības programmai pēc 2020. gada, Reģionālajās attīstības pamatnostādnēm pēc 2019. gada, Sabiedrības virzītai vietējai attīstībā pēc 2020. gada, kā arī Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēs pēc 2018. gada.Parlamenta dalībnieki rosinājuši Ministru kabineta un NVO memoranda padomei aktīvi rīkoties, lai Ministrijas un pašvaldības uzlabotu tiesisko vidi dažādu funkciju deleģēšanai nevalstiskām organizācijām, kā arī veicinātu sabiedrības iespējas iesaistīties caurspīdīguma veicināšanā valsts pārvaldē un pašvaldību darbā.

Rezolūcijā pausta skaidra nepieciešamība pēc lielākas kopienu iesaistes attīstības plānošanā un īstenošanā gan nacionālā, gan vietējā līmenī nākamajā plānošanas periodā. Ir jāīsteno pārnozariska un efektīva pieeja, kas atbalstītu lauku izaicinājumu risināšanu, balstoties uz vairāku fondu mērķu koordinētu īstenošanu, tādejādi strādājot ar teritoriju vajadzībām un attīstības redzējumu šai konkrētai teritorijai.
Būtiski ir rūpēties arī par kvalitatīva darbaspēka un uzņēmēju piesaisti lauku teritorijām, ko var veikt ar piemērotas dzīves telpas, privātu un publisku finansējuma pieejamību. Uzņēmējdarbības veicināšanai, nepieciešams rūpēties par infrastruktūras attīstību, kā arī paredzamu un uzņēmējdarbību rosinošu nodokļu sistēmu. Elektronisko pakalpojumu attīstība, kā arī lauku cilvēkiem pieeja attālinātajiem valsts pakalpojumiem un komunikācijas kanāliem ir atzīstama kā viena no tuvāko gadu prioritātēm.

Parlamenta dalībnieki atbalsta gan sistemātiska atbalsta nodrošināšanu NVO, gan Sabiedrības Virzītas Vietējās attīstības pieejas turpināšanu un attīstību Latvijā, veicinot uz kvalitatīviem pētījumiem balstītu lēmumu pieņemšanu attīstības jautājumos un īstenojot inovatīvus- stratēģiskus starpteritoriālus projektus.
Darba grupās atzīts kultūras izpratnes un izpausmes nozīmīgums. Savstarpējās sarunas, dialogs ar citādi domājošiem, kopdarbība un ieinteresētība atbalstīt līdzcilvēkus var kalpot par rīku pārmaiņu radīšanai kopienā, teikts 3. Latvijas Lauku kopienu parlamenta rezolūcijā.

3. Latvijas Lauku kopienu parlaments notika no 15. - 18. jūnijam Kandavā. Tas pulcēja vairāk nekā 200 Latvijas lauku kopienu, pašvaldību pārstāvjus, pētniekus, praktiķus un lauku attīstības entuziastus no visas Latvijas, tostarp nacionālu un Eiropas mēroga lauku un pilsonisko tīklu pārstāvjus.

Latvijas Lauku kopienu parlaments notiek reizi divos gados, un tā mērķis ir kopīgi rast veiksmīgus risinājumus, kā arī jaunas iespējas lauku attīstībai, veicinot dažādu iesaistīto pušu sadarbību vietējā, reģionālā un nacionālā mērogā. Lauku kopienu parlamenta darbības princips balstās un līdzvērtīgu dialogu / diskusiju starp kopienu pārstāvjiem un politikas veidotājiem.

Visas prezentācijas, materiāli, kā arī tematisko darba grupu rezultāti ir pieejami LLKP mājaslapā.

Informāciju sagatavojis: Āris Ādlers (26468620)

 

Balvi, 12.06.2017.

No 15. līdz 18. jūnijam Kandavā norisināsies 3.Latvijas Lauku kopienu parlaments "VISAI LATVIJAI JĀDZĪVO!", pulcējot vairāk kā 200 lauku attīstības ekspertu, entuziastu un politikas veidotāju, kuri kopīgi izstrādās vīziju un rīcības plānu Latvijas lauku un mazpilsētu attīstībai.
Šī gada nozīmīgākajā lauku attīstībai paredzētajā forumā dalību apstiprinājušas amatpersonas no Latvijas Republikas Zemkopības, Vides Aizsardzības un Reģionālās attīstības, Kultūras, Iekšlietu, Labklājības, Ekonomikas, Veselības un Satiksmes ministrijām, kā arī atbildīgās amatpersonas no Nodarbinātības valsts aģentūras, Pārresoru koordinācijas centra un Slimību profilakses un kontroles centra.
Pasākuma laikā kopā ar ierēdņiem un politiķiem, par Latvijas lauku nākotnes perspektīvām spriedīs tādi attīstības eksperti kā Pēteris Vilks no Pārresoru koordinācijas centra, Mārtiņš Cimermanis no Latvijas Lauku konsultācijas centra, Baiba Rivža, pārstāvot Latvijas Zinātņu akadēmiju, Lolita Čigāne un Juris Viļums no LR Saeimas, kā arī citi vietēja un nacionāla līmeņa eksperti un viedokļu līderi. Līdztekus politiķiem, ekspertiem, lauku iedzīvotājiem un lauku attīstības entuziastiem, lauku nākotnes “Ceļa karti” kopīgi izstrādās arī Raimonds Graube, Žanete Grende un Anitra Toma, sniedzot dalībniekiem spēka vārdus par vērtībām.
Līdztekus ceļa kartes izstrādei Kandavnieki parūpējušies par vairāku pieredzes apmaiņas un kultūras pasākumu norisi, organizējot spēka sarunas un dažādu reģionu kopienu galdu, Kandavas vakaru ar tradicionālās mūzikas folkloras kopu un vietējiem ražojumiem!
No Ziemeļlatgales  novadiem pasākumā piedalīsies Liene Pomere, Ilona Džigure, Maruta Paidere, Zinaida Popova, Irēna Paidere, pārstāvot biedrības “Balvu rajona partnerība” biedrus, savas zemnieku saimniecības, uzņēmumus un sabiedriskās organizācijas .
Par Latvijas Lauku kopienu parlamenta rezultātiem varēs uzzināt biedrības “Latvijas Lauku forums” mājas lapā www.laukuforums.lv, bet sekot līdz aktuālajām norisēm varēs sociālajos tīklos, izmantojot tēmturi #laukuparlaments
Ar pilnu Parlamenta darba kārtību var iepazīties mājas lapā www.laukuforums.lv sadaļā 3. Latvijas Lauku kopienu parlaments/Programma.
Ja Jūs interesē detalizēta informācija par pasākumu, aicinām sazināties ar biedrības “Latvijas Lauku forums” izpilddirektori A. Seļicku (28855427).
Par Ziemeļlatgales četru novadnieku dalību sazinieties ar stratēģijas administratīvo vadītāju Ilonu Džiguri (29134410).

Kontakti:
Āris Ādlers,
Projektu vadītājs,
Latvijas Lauku forums
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Latvijas Lauku kopienu parlaments notiek reizi divos gados un tā mērķis ir kopīgi rast veiksmīgus risinājumus, kā arī jaunas iespējas lauku attīstībai, veicinot dažādu iesaistīto pušu sadarbību vietējā, reģionālā un nacionālā mērogā. Lauku kopienu parlamenta darbības princips balstās un līdzvērtīgu dialogu / diskusiju starp kopienu pārstāvjiem un politikas veidotājiem.

 

 

 

 

Ir noslēgusies biedrības "Balvu rajona partnerība" atklātu 2. kārtas uzņēmējdarbības projektu iesniegumu vērtēšana atbilstoši Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības

fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākumam 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātei 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Biedrības "Balvu rajona partnerība" valdes sēdē, kas notika 2017. gada 23. maijā biedrības valde apstiprināja atklāta 2. kārtas LEADER projektu konkursa pieteikumu vērtēšanas rezultātus, sarindojot tos pēc saņemtajiem punktiem, atbilstoši projektu vērtēšanas kritērijiem.

Paldies visiem projektu iesniedzējiem par ieguldīto laiku un darbu projektu izstrādē!

Pielikumā iespējams aplūkot rezultātus!

 

 5.2.aktivitātes "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" projektu pieteikumu kārtas izsludināšana sāksies ar 2017.gada 26.jūliju.

Apmācību semināri Ziemeļlatgales 4 novados tiks organizēti augustā. Projektu pieteikumi tiks pieņemti laikā līdz 2017.gada 26.septembrim.

Projektus paredzēts pieņemt sekojošās rīcībās:

2.1. Vietējās teritorijas, ieskaitot, dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai ( Maksimālā atbalsta summa 10000,00 EUR).

2.6.  Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem (Maksimālā atbalsta summa 5000,00 EUR).

Saulainu vasaru vēlot, iesakam, laicīgi, potenciālajiem projektu iesniedzējiem gatavoties un reģistrēties EPS programmā LAD.

Projektu īstenotājiem gada atskaites un pārskati jāsniedz arī EPS.

Projekta pieteikumu sagatavot un iesniegt ir ērtāk EPS programmā!