Aizvadītā gada novembrī biedrība „Attīstības horizonti” saņēma ziņu, ka Lauku atbalsta dienests (LAD) ir izvērtējis un apstiprinājis projekta iesniegumu Nr.16-07-AL19-A019,2207-000009 „18.gs Ziemeļlatgales tērpa atdarinājuma komplekts jauniešu deju kopai „Rika””, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Decembrī tika noslēgts līgums ar biedrību „Ludzas amatnieks”, kas deju kopai „Rika” gatavo tērpu komplektus pēc J.K.Broces zīmējumiem.

Lai gūtu priekšstatu par to, kā tiek izgatavoti tautas tērpi – svārku izšūšana, vainagu darināšana, kā strādā drēbnieks un kā tiek noņemti mēri, deju kolektīva jaunieši šī gada janvārī devās uz Ludzu un apmeklēja amatnieku centru.

Lai pētītu un izzinātu izgatavojamo tērpu vēsturi, plānots, ka kolektīvs „Rika” apmeklēs arī Balvu Novada muzeju, kur muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgi atspoguļotas Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas.

Lai gan projekts noslēdzas šī gada septembrī, tiek plānots, ka tautas tērpi deju kolektīvam būs gatavi jau marta otrajā pusē. Tērpi tiks izmantoti vismaz 5 gadus un labuma guvēju loks šo gadu ietvaros varētu sasniegt 20520 iedzīvotāju.

Projekta mērķis - saglabāt un popularizēt Ziemeļlatgales kultūrvēsturisko mantojumu, aktivizēt jauniešu līdzdalību mantojuma vērtību izzināšanā un saglabāšanā, veicināt lielāku interesi vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem par lokālās identitātes saglabāšanu, izgatavojot jauniešu deju kopai „Rika” 18.gs. Ziemeļlatgales tērpu komplekta atdarinājumu pēc J.K.Broces zīmējumiem - 12 meitu un 12 puišu tērpus.

Projekta attiecināmās izmaksas – 9 461,00 EUR, Balvu novada pašvaldības līdzfinansējums - 10%.

 

 

Biedrība “MĀRO” ir realizējusi projektu Nr. 16-07-AL19-A019.2206-000017 "Romu kultūras popularizēšana Ziemeļlatgalē" par summu EUR 9516,82, no kuras EUR 8565,14 ir publiskais finansējums, līdzfinansējumu EUR 951,68 apmērā nodrošināja Viļakas novada dome.
Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Balvu rajona partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā.


Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošanas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietējā potenciāla attīstības iniciatīvas.


Projekta mērķis ir iegādāties mūzikas un skaņu tehnikas komplektu un datortehnikas iekārtu komplektu, lai prezentētu romu tautas kultūru un nodrošinātu tradīciju nodošanu jaunākām paaudzēm. Projektā realizācijas laikā tika iegādāts mūzikas un skaņu tehnikas komplektu (sintezators, vijole, ģitāra, mikserpults, mikrofons, mikrofons ar radio sistēmu, combo pastiprinātāju, aktīvo skandu un citas lietas) un datortehnikas iekārtu komplektu (portatīvais dators, krāsaino printeri, datorprogrammas, datorpeli un datorsomu).


Biedrība “MĀRO” prezentē romu kultūras tradīcijas un ar jauniegādāto aprīkojumu varēs to darīt plašākai auditorijai, kā arī būs iespējams romu dziesmu ansamblī iesaistīt jaunus dalībniekus.

DSC0025
DSC0002
DSC0028
DSC0047

 

Rugāju novada dome ir realizējusi projektu Nr. LAD piešķirtais Nr.16-07-AL19-A019.2207-000002, projekta nosaukums "Interaktīvas prezentācijas „Komponisti Rugāju novadā” izveidošana", par summu EUR 2859.34, no kuras EUR 2126.78 ir publiskais finansējums.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Balvu rajona partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā.

Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietējā potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projekta mērķis ir izveidot interaktīvu prezentāciju par Rugāju novada komponistu daiļradi, aktivizējot novada iedzīvotājus, iesaistot tos praktiskā izziņas darbībā nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā, un piedāvājot prezentāciju kā jaunu tūrisma produktu ikviena interesenta izglītošanai. Projektā realizācijas laikā tika iegādātas digitālās klavieres un datortehnika (datorkomplekts, projektors, ekrāns un skaļruņi).

Projekta gaitā Rugāju novada vidusskolas skolēni, sadarbojoties ar Rugāju novada muzeju, veica informācijas izpēti par Rugāju novada komponistu dzīvi un daiļradi, apkopoja viņu mūzikas nošu pierakstus vai veica mūzikas ierakstus, izveidojot interaktīvu prezentāciju (ar attēliem un skaņdarbiem ilustrēts stāstījums par komponistu dzīvi un daiļradi, dziesmu klausīšanās un mācīšanās, praktiskās aktivitātes - "Uzmini melodiju!", "Izkrāso darba lapas!" u.c.) , ar ko iepazīstinās novada iedzīvotājus un viesus. Var apgalvot, ka pētniecības process turpināsies, jo tā gaitā tika atklāta arvien jauna informācija par Rugāju novada ļaudīm un viņu talantiem.

Sadarbībā ar Rugāju novada uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības centru, tika izveidotas informatīvās pastkartes par Rugāju tūrisma piedāvājumiem un iespēju iepazīt komponistu daiļradi. Tā kā interaktīvo prezentāciju vada Rugāju novada vidusskolas mūzikas skolotāja un ansambļu "Tonis" un "Pustonis" dalībnieki savā brīvajā laikā, tad ieteicama interesentu iepriekšēja pieteikšanās.

Šī projekta realizācija sekmē jauniešu iekļaušanos darba tirgū - tas ļauj skolēniem apgūt ekskursiju vadīšanas prasmes uz "izmēģināt" gida profesiju. Ir iesākts darbs mūzikas skolotāju daiļrades izpētē, kam vērtību un ilgtspēju piešķirs arī citu Rugāju novada komponistu daiļrades izpēte un popularizēšana sadarbībā ar Rugāju novada muzeju un uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības centru. Visu šo aktivitāšu rezultātā Rugāju novada iedzīvotāji un viesi būs bagātinājuši savas zināšanas par Rugāju novada komponistu dzīvi undaiļradi, tas būs nozīmīgs ieguldījums ne tikai novada, bet arī Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā.

Balvu novada dome no Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes ir saņēmusi lēmumu par projekta "Velomaršrutu izveide un attīstība Balvu novadā" apstiprināšanu. 

Projekts tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA Lauku attīstības programmas apakšpasākuma "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 3241.13 EUR, no tām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums ir 2917.02 EUR un pašvaldības finansējums ir 324.11 EUR. 
Projekta īstenošanas termiņš - 2017. gada 20. aprīlis. 

Realizējot projektu, tiks izveidoti divi vietējie marķētie velomaršruti Vīksnas un Briežuciema pagastos, veicinot vietējo iedzīvotāju iesaistīšanos sportiskajās un veselīgajās aktivitātēs, kā arī palielinot teritorijas dzīves vides pievilcību. 

Velomaršruts „ Vīksnas aplis” ar plānoto kopgarumu 29 km riteņbraucējus vedīs cauri Vīksnas pagasta teritorijai, nelielā posmā arī pa bijušo dzelzceļa līnijas Gulbene - Pitalova uzbērumu. Savukārt, vietējais velomaršruts „ Briežuciema aplis” ar plānoto kopgarumu 22 km riteņbraucējus vedīs cauri Briežuciema pagasta teritorijai. 
Izbraucot šos abus maršrutus, aktīvā sporta cienītājiem tiks dota iespēja iepazīt vietējo Ziemeļlatgales kultūrvidi un dabu, kā arī apmeklēt Briežuciema seno amatu meistaru ciemu.

Lai ērtāk orientētos maršrutos, tiks izdotas velomaršrutu kartes.

 

Lai gan mazās pilsētiņās un ciemos bieži vien tiek realizētas interesantas un vērtīgas iniciatīvas, ir diezgan grūti atrast informāciju par tām. Local Up Balva vēlas darīt zināmus vietējos varoņus un viņu realizētos projektus plašākai sabiedrībai.

Kas ir Local Up Balva

Local Up Balva ir vietējo aktīvistu izdarītā apbalvošana un iedrošinājums turpināt iesākto darbu, dodot aktīvistiem jaunas prasmes un padarot viņu veikumu redzamu plašākā sabiedrībā.

Local Up Balva tiks pasniegta trīs kategorijās:

1. Labākā integrācijas iniciatīva

2. Labākā kultūras iniciatīva

3. Labākā sociālā biznesa iniciatīva

 

Konkursā var piedalīties individuālas personas, neformālas grupas un nevalstiskās organizācijas, kas darbojas mazās Latvijas, Ukrainas vai Polijas pilsētās (ne lielākās par 50 000 iedzīvotāju) un kas 2016. gada laikā realizēja projektus vai pasākumus, kas pozitīvi ietekmēja vietējos iedzīvotājus šajā pilsētā vai ciemā.

Kāpēc šī balva tiek rīkota

Local Up Balvas mērķis ir padarīt vietējās kopienas spēcīgākas un iedrošināt tās veidot savas vietas nākotni. Mēs ticam, ka, fokusējoties uz attiecībām starp vietējiem iedzīvotājiem un viņu iedrošināšana veidot kvalitatīvu sociālu, kultūras un biznesa vidi, ir veids kā attīstīt sociālo aktīvismu.

Kāpēc Tev būtu jāpiesakās un ko Tu vari gūt

Balva ir ekspertu vadītu meistarklašu pakete, kas tiks rūpīgi pielāgota triju uzvarētāju vajadzībām. Meistarklasēs eksperti centīsies apskatīt jautājumus, kas varētu būt lietderīgi uzvarētājiem, un palīdzēs uzvarētājiem vēl vairāk attīstīt viņu projektus un prasmes. Meistarklases tiks rīkotas uzvarētāju valstīs 2017. gada pavasarī.

Meistarklašu tēmas būs:

  • Biznesa attīstība, biznesa modeļi un inovācija
  • Dizaina pieeja problēmu risināšanā
  • Mājaslapu veidošana un digitālā klātbūtne
  • Projektu vadīšana un sadarbības partneru piesaistīšana

Ja Tu pazīsti kādu, kura veikumam ir jātiek pamanītam – lūdzu, pastāsti par Local Up Balvu!

Piesakies balvai līdz 2017. gada 31. janvārim!

http://localup.eu/lv/