Ir noslēgusies biedrības "Balvu rajona partnerība" atklātu 1. kārtas projektu iesniegumu vērtēšana atbilstoši Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākumam 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātei 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un aktivitātei 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Biedrības "Balvu rajona partnerība" valdes sēdē, kas notika 2016. gada 17. jūnijā, biedrības valde apstiprināja atklāta 1. kārtas LEADER projektu konkursa pieteikumu vērtēšanas rezultātus, sarindojot tos pēc saņemtajiem punktiem, atbilstoši projektu vērtēšanas kritērijiem.

Katram projekta iesniedzējam tiks izsūtīts atzinums, kurā norādīts iegūtais punktu skaits un atbilstība SVVA stratēģijai.

Paldies visiem projektu iesniedzējiem par ieguldīto laiku un darbu projektu sagatavošanā un izstrādē!

 

Pielikumā iespējams aplūkot projektus, kas saņēmuši pozitīvu un negatīvu atzinumu.

Lasīt tālāk ...

Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs š.g. 2.jūnijā izsludina "Latgales NVO projektu programmu 2016", kuras mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību darbu Latgales plānošanas reģionā. Kopā konkursam pieejami 24 000 EUR, kas sadalīti trim atbalsta jomām: pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu atbalsta projektiem; starpkultūru dialoga atbalsta projektiem; mazākumtautību NVO atbalsta projektiem.

Lasīt tālāk ...

Biedrība „Balvu rajona partnerība” ir patiesi gandarīta par potenciālo LEADER projektu īstenotāju lielo atsaucību!


Vēlamies atgādināt, ka līdz projektu iesniegšanas 1. kārtas beigām atlikusi tikai nedēļa, tāpēc aicinām sasparoties un neatstāt projekta iesniegšanu uz pēdējo dienu – 18. maiju!


Lai mazinātu iespējamās rindas uz projektu iesniegšanu, aicinām iesniegt projektus Lauku atbalsta dienesta (LAD) izveidotajā elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) vai parakstīt to ar elektronisko parakstu un nosūtīt uz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


Lai projektu iesniegšanu EPS sistēmā padarītu vienkāršāku, LAD ir izstrādājis arī palīgu E-pieteikšanās sistēmas lietotājam, kas ir atrodams - http://www.lad.gov.lv/files/eps_rokasgramata_leader.pdf


Ja nu tomēr esat nolēmis iesniegt projektu pie mums, biedrībā „Balvu rajona partnerība”, tad vēlamies no Jums sagaidīt:


• Projekta iesniegumu papīra formātā 3 eksemplāros;
• Projektu iesnieguma elektronisko kopiju, kas ierakstīta ārējā datu nesējā.


Projekta noformēšanas prasības:


• Projekta iesniegumam jābūt cauršūtam;
• Projekta pavaddokumenti un citi pielikumi NAV jāiešuj, tie tiek secīgi pēc kārtas pievienoti klāt projekta iesniegumam.

Vēlam veiksmi un izturību!

Biedrība "Balvu rajona partnerība" izsludina biroja telpu nomas piedāvājumu konkursu.

 

1. Nomnieks: Biedrība „Balvu rajona partnerība”, reģ. nr. 40008076526,

Juridiskā adrese - Bērzpils iela 1A, Balvi, LV – 4501

Kontaktpersona: Stratēģijas administratīvā vadītāja Ilze Daukste, Tālrunis: 27070899,

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Nomas objekta vēlamā atrašanās vieta: Balvu pilsētas teritorija.

3. Nomas objekta lietošanas mērķis: Telpas biedrības „Balvu rajona partnerība” biroja vajadzībām.

4. Paredzamais nomas līguma termiņš: No 2016. gada maija līdz 2020. gada 31. decembrim.

5. Nepieciešamā platība: 35 – 60 m2

6. Vēlamais telpu tehniskais stāvoklis: Telpas izremontētas, gatavas lietošanai, nav nepieciešams veikt finansiālus ieguldījumus (kapitālieguldījumus).

Telpas funkcionāli ir piemērotas biroja vajadzībām un konferenču rīkošanai.

Telpām līdz nomas uzsākšanai jābūt pieslēgtām ūdensapgādei, kanalizācijai, elektroenerģijas padevei, internetam.

7. Citas prasības: Vēlama piekļuve cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

8. Nomas maksa: Cena par 1 m2 jānorāda ar PVN (cenā ietvertas apkures, elektrības, komunālo un citu apkalpošanas pakalpojumu izmaksas).

9. Nomas piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2016. gada 16. maija plkst. 9:00

10. Nomas piedāvājuma iesniegšana: iesūtot elektroniski vai papīra formātā.