Biedrības „Balvu rajona partnerība” biedri un potenciālie projektu iesniedzēji pagājušajā nedēļā 16. un 17. jūlijā devās uz Liepājas rajona partnerības organizēto apmācību semināru par Leader projektu ieguldījumu Liepājas rajona partnerības teritorijas attīstībā. Divu dienu garumā katrs no mums ieguva jaunu zināšanu un informācijas gan par Liepājas rajona partnerības darbību, gan par veiksmīgiem biedrību, pašvaldības, uzņēmēju un mājražotāju projektiem, kā arī tika gūtas vērtīgas atziņas, kuras ņemt vērā domājot par jauniem projektiem un rakstot jauno attīstības stratēģiju.

Lasīt tālāk ...

Biedrība ""Balvu rajona partnerība" aicina iepazīties ar SIA "Ķemers Business and Law Company" veikto pētījumu "Biedrības "Balvu rajona partnerība" attīstības stratēģijas ieviešanas gala izvērtējums un turpmāko darbības virzienu noteikšana". Pētījums tika veikts šī gada sākumā laika periodā no marta līdz jūnijam. Pētījuma ietvaros notika iedzīvotāju anketēšana, tikšanās ar iedzīvotājiem visos partnerības teritorijas novadu pagastos, Viļakā un Balvos, kā arī notika darba grupas ar dažādām mērķa grupām: esošajiem un topošajiem uzņēmējiem, jauniešu un biedrību pārstāvjiem. Tikšanās notika arī ar partnerības valdes locekļiem un biedriem.

Lasīt tālāk ...

Lazdukalna ģimeņu biedrība ”Saulīte” no 04.03.2015. – 01.06.2015. sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu (LAD) un Balvu rajona partnerību realizēja projektu Nr. 14-07-LL04-L413201-000002 „Jauniešu interešu-iniciatīvu centra ”Kopā” materiāli tehniskās bāzes nodrošinājuma papildināšana”. Projekts tika realizēts Eiropas Savienības (ES) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER projektu konkursa, 4.ass 413. pasākumā ”Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 4.rīcībā „Jauniešu centru izveide un attīstība” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 497.00. No projekta kopējām izmaksām 90% - EUR 447.30 ir Lauku atbalsta dienesta (LAD) finansējums, pašvaldības līdzfinansējums 10% - EUR 49.70.

Lasīt tālāk ...

Rugāju novada dome no 10.12.2014. - 28.04.2015. sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu (LAD) un Balvu rajona partnerību realizēja projektu Nr.14-07-LL04-L413201-000006 „Karjeras un kompetenču centra „Kāpnes” darbības pilnveidošana”. Projekts tika realizēts Eiropas Savienības (ES) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER programmas pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 4.rīcībā „Jauniešu centru izveide un attīstība”. Projekta ietvaros tika iegādāts iebūvējamo virtuves mēbeļu un elektrotehnikas komplekts Karjeras un kompetenču centrā „Kāpnes”.

Lasīt tālāk ...

Baltinavas novada dome īsteno projektu "Pašapkalpošanās veļas mazgātavas izveide Baltinavas novada Baltinavā" Nr. 14-07-LL04-L413101-00021 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER programmas pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes uzlabošana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" Balvu rajona attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam noteiktajā 1.rīcībā "Sociālo pakalpojumu izveidošana un attīstība".

Lasīt tālāk ...