Biedrība „Balvu rajona partnerība” informē, ka ir noslēgusies atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārta Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2. Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju. Kopā 4.kārtā iesniegti 16 projekti.

Rīcībā 1.1.Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē, iesniegti 16 projekti. Rīcībā 1.2. Atbalsts mājražotāju un amatnieku saimnieciskajai darbībai  - nav iesniegti projekti.

4.kārtā piešķirtais finansējums ir 113 209,84 EUR. (R.1.1. Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē – 92 209.84 EUR R.1.2.Atbalsts mājražotāju un amatnieku saimnieciskajai darbībai – 21 000.00 EUR)

 

4.kārtā kopā pieprasītais publiskais finansējums: 159 618,24 EUR. 

Pieprasītais finansējums pārsniedz  piešķiro finansējumu par 46 408,40 EUR.

 

Projektu konkursi tiek organizēti saskaņā ar biedrības „Balvu rajona partnerība” izstrādāto Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam.

 

 

    Piektdien, 22.decembrī Balvos, Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā notika Ziemeļlatgales LEADER projektu īstenotāju, topošo projektu rakstītāju un vietējās rīcības grupas (VRG) biedru konference “LEADER projekti – iespējas attīstībai un izaugsmei Ziemeļlatgalē”.
     Valdes priekšsēdētāja Liene Pomere savā uzrunā atzina, ka šis, nu jau aizejošais 2017. gads biedrībā bijis pārmaiņu gads, kad biedrībā ir nomainījušies stratēģijas administratīvā vadītāja, finanšu vadītāja, valdes priekšsēdētāja un projektu vērtēšanas komisijas, kā arī darbā uz nepilnu slodzi pieņemta stratēģijas administratīvā vadītājas asistente darbam ar starptautiskajiem projektiem. Biedrībā uzsākti darbi pie starpteritoriālajiem un starptautiskajiem projektiem, sabiedrības aktivizēšanai. 2017.gads iezīmējies ar trīs projektu pieteikumu konkursiem gan sabiedriskā labuma, gan uzņēmējdarbības veidošanās un attīstības projektiem. "Esam smēlušies pieredzi Vidzemes VRG teritorijā – Gulbenes novadā, kur 15 Ziemeļlatgales sabiedriski aktīvie iedzīvotāji ciemojāmies un vērtējām kaimiņu kolēģu – biedrības “Sateka” veikumu. Vasarā pieci biedri piedalījāmies 3 Latvijas Lauku kopienu parlamentā Kandavā un sešas biedres piedalījāmies Balvu novada svētku organizētajā gājienā “Dzīve kā ceļojums”. Valdes pārstāvji pieredzes nolūkos piedalījāmies arī Viļakas un Rugāju novadu pašvaldību organizētajās uzņēmēju dienās", secināja L.Pomere.
      Baltinavas novada domes priekšsēdētāja Sarmīte Tabore un Rugāju novada domes izpilddirektore Daina Tutiņa savās uzrunās atzīmēja LEADER projektu lielo nozīmi mazo lauku teritoriju attīstībai sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai iedzīvotājiem un ekonomiskās attīstības veicināšanai Ziemeļlatgalē.
     Balvu novadā īstenotos LEADER projektus prezentēja: BDR “nextHorizont” projektu ”Koncerttērpu iegāde Tilžas sieviešu korim” ar skanīgām dziesmām rudzpuķu zilos tērpos un uzņēmēja Elīna Kaļva prezentēja projektu “Lielformāta tekstilauduma apdruka un radošā mārketinga pakalpojums”, kā arī iepazīstināja ar uzņēmuma piedāvātajiem pakalpojumiem.
     Viļakas novadā īstenotos projektus prezentēja Viļakas novada Tūrisma informācijas centra vadītāja Linda Biseniece - Mieriņa un IK “Kārlis Mieriņš” īstenoto projektu “Transports bioloģiskās produkcijas tirdzniecībai” prezentēja Andrejs Mieriņš.
     Rugāju novadā īstenotos sabiedriskā labuma LEADER projektus prezentēja Daina Tutiņa un Baltinavas novadā īstenotos projektus  parādīja projektu vadītājs Gatis Siliņš.
      VRG stratēģijas administratīvā vadītāja Ilona Džigure parādīja prezentāciju par visiem 1.kārtā realizētajiem projektiem Balvu un Viļakas novados.

         Konferences noslēgumā visi interesenti tika aicināti piedalīties VRG 2018.gada rīkotajos pasākumos, tajā skaitā arī biedrības 15.gadu jubilejā vasarā, kas varētu ilgt vairākas dienas, vairākos Ziemeļlatgales novados, kā informatīvās dienas pie LEADER stratēģisko projektu un arī pārējo projektu īstenotājiem!

          Laimīgu, veiksmīgu un veselīgu  Jauno 2018.gadu!

Teksts: Ilona Džigure

Foto: Maruta Paidere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONFERENCE


“LEADER projekti – iespējas attīstībai un izaugsmei Ziemeļlatgalē 2017”
2017.gada 22.decembris,
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs, Vidzemes ielā 2b, Balvi

DARBA KĀRTĪBA


13.00 Reģistrācija un kafija


KONFERENCES ATKLĀŠANA
13.30 - 13.40 Biedrības “Balvu rajona partnerība” valdes priekšsēdētājas L. Pomeres uzruna
13.40 – 14.00 Ziemeļlatgales četru novada domju priekšsēdētāju / pārstāvju – uzrunas


LEADER ĪSTENOTIE PROJEKTI 2017.GADĀ VRG TERITORIJĀ
14.00. – 14.20 Prezentācijas – īstenotie LEADER projekti Balvu novadā un dziesmas no Tilžas
14.20 – 14.40 Prezentācijas - īstenotie LEADER projekti Viļakas novadā
14.40 – 15.00 Prezentācijas - īstenotie LEADER projekti Rugāju novadā
15.00 – 15.20 Prezentācijas - īstenotie LEADER projekti Baltinavas novadā
15.20 - 15.30 Pieredze 3. Latvijas Lauku kopienu parlamentā Kandavā
Biedrības “Balvu rajona partnerība” valdes locekle Maruta Paidere
15.30 - 16.00 Ziemeļlatgalē īstenotie uzņēmējdarbības un sabiedriskā labuma projekti
Biedrības “Balvu rajona partnerība” stratēģijas administratīvā vadītāja Ilona Džigure
16.00 – 16.40 Iesāktais darbs starptautisko projektu ietvaros VRG un paveiktās aktivitātes ar esošajiem sadarbības partneriem.   Administratīvās vadītājas asistente Liene Pomere

16.40 – 17.00 Diskusijas
17.00 Kafija ar uzkodām
Neformālās sarunas LEADER projektu noskaņās.
Konferencē ieeja par brīvu.


Kontaktinformācija: pieteikties līdz 15.12.2017. pie Ilona Džigure, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 29134410

 

     2017.gada 14.novembrī biedrība “Latvijas Lauku forums” sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju organizēja konferenci “Latvijas atbalsts Moldovas integrācijai ES: īstermiņa un ilgtermiņa perspektīvas Latvijas un Moldovas sadarbībai”

      Konferenci atklāja Ārlietu ministrijas Parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica un Moldovas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Jeudžens Revenko (Eugen Revenco), bet pasākuma ievadā dalībniekus uzrunāja dzejnieks un atdzejotājs Leons Briedis. Konferences ietvaros notika augsta līmeņa paneļdiskusija ”Latvijas loma Moldovas integrācijai Eiropas Savienībā”, kurā piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts, Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks – politiskais direktors Andris Pelšs, Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece starptautisko lietu, integrācijas un mediju jautājumos Inita Pavloviča, Eiropas Komisijas Pārstāvniecības Latvijā vadītājas vietnieks Andris Kužnieks, Latvijas Pašvaldību savienības Padomniece ārējo sakaru jautājumos Elita Kresse un Moldovas biedrības „Pro Cooperare Regionala” izpilddirektors Serdžu Mihailovs (Sergiu Mihailov).
Respektējot ES un Moldovas 2014. gadā parakstīto Asociācijas līgumu un vairākus gadus ilgušo biedrības “Latvijas Lauku forums” un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sadarbību ar saviem partneriem Moldovā reģionālās un lauku attīstības jomās, 2017. gads sadarbības attīstībā iezīmējas ar vairākiem notikumiem tieši pilsoniskās sabiedrības attīstības ziņā Moldovas lauku teritorijās, ko papildina valdības centieni īstenot lauku attīstības politikas mērķus ar LEADER pieeju. Paralēli īsteno vairākas Latvijas institūcijas un organizācijas, tāpēc būtisks bija kopējs redzējums par kopīgu un savstarpēji papildinošu rīcību Latvijas lomai Moldovas integrācijai Eiropas Savienībā.
     Konferencē piedalījās Latvijas un Moldovas sadarbības organizāciju, vietējo rīcības grupu, pašvaldību un plānošanas reģionu pārstāvji, kas īsteno dažādas sadarbības iniciatīvas ar Moldovu un kas konferences ietvaros dalījās līdzšinējā sadarbības pieredzē par sasniegumiem, kā arī diskutētēja par veiksmīgas sadarbības pastāvēšanai būtiskiem aspektiem. Biedrību "Balvu rajona partnerība" pārstāvēja stratēģijas administratīvās vadītājas asistente Liene Pomere.