No šī gada 22.oktobra līdz 26.oktobrim Smiltenē, projekta ELFLA apakšpasākuma 19.3.Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbības projekta „Handicraft Festival - Transnational cooperation project” Nr.18-00-A019.333-000009 ietvaros, kopā sadarbojoties Balvu rajona partnerībai, Abulas lauku partnerībai Smiltenē un Somijas LAG Karhuseutu notika kārtējā aktivitāte.
     Ziemeļlatgales Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju novada daiļās pārstāves, mākslinieces piedalījās un deva milzīgu ieguldījumu lielformāta mākslas darbu tapšanā. Tapa fluricējošas, 3D gleznas, kas nākošā gada pavasarī atceļos uz Ziemeļlatgali un pēc tam tiks izstādītas Smiltenes novadā kā vides objekti.
    Paldies Lībai Ločmelei, Inai Bankovai, Dinai Babānei, Antai Zeltiņai, Dacei Loginai, Līgai Ikstenai , Inesei Matisānei par izturību, radošumu, prieku, sirsnību, kas izstaroja no katra dalībnieka sirds darbojoties pie šo mākslas darbu radīšanas.
Kā arī paldies Mairai Kuprišai par izturību un radošumu šīs nometnes veiksmīgai norisei.
Paldies pedagoģēm Larisai Bernei un Ivetai Useniecei par pacietību, motivēšanu, atbalstu un padomu darbā pie brīnišķīgajiem mākslas darbiem.

Foto: Tatjana Vinogradova

Aktivitātes fotogrāfijas var skatīties šeit:

https://www.facebook.com/pg/BalvuPartneriba/photos/?tab=album&album_id=1940239456278585

https://www.facebook.com/pg/BalvuPartneriba/photos/?tab=album&album_id=1940253876277143

 

 

 

   

     2018.gada 5.oktobrī  Balvu Sakrālās Kultūras centrā notika izstādes  „Pieskāriens mākslai”  atklāšanas pasākums un tikšanās ar māksliniekiem. Izstāde tapusi ELFLA apakšpasākuma 19.3.Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbības projekta „Handicraft Festival -  Transnational cooperation project” Nr.18-00-A019.333-000009 ietvaros kopā sadarbojoties Balvu rajona partnerībai, Abulas lauku partnerībai Smiltenē un Somijas LAG Karhuseutu.

    Izstādes ”Pieskāriens mākslai” atklāšanas pasākumā  klātesošos uzrunāja Abulas lauku partnerības valdes priekššēdētāja Svetlana Rozīte, Balvu rajona partnerības valdes priekšsēdētāja Liene Pomere un Balvu rajona partnerības stratēģijas administratīvā vadītāja Ilona Džigure.

    Sadarbības projekta mērķis ir attīstīt un popularizēt jaunos festivālus visos partneru reģionos.  Radīt izpratni par rokdarbiem, mūsdienu tradicionālo tautas mākslu un vides mākslu, lai uzlabotu rokdarbu un amatnieku produktu tirdzniecības veicināšanu. Attīstīt vispārējās zināšanas par mākslas formām un paplašināt atpazīstamību projektā iesaistīto reģionu māksliniekus-amatierus, lai radītu jaunu sadarbību ar vietējiem un starptautiskajiem māksliniekiem un amatniekiem. Abulas, Balvu un Somijas lauku partnerības teritorijā  organizēto mākslas nometņu mērķis ir sadarboties vietējās teritorijas iedzīvotājiem: māksliniekiem-amatieriem, amatniekiem, rokdarbniekiem, lai kopīgi iepazītu kultūru, padziļinātu zināšanas par āra veidotām izstādēm.  Šo nometņu mērķis ir pilnveidot profesionālās gleznošanas iemaņas, gūt priekšskatu par radīto darbu menedžmentu un gala rezultātā katrā teritorijā izveidotu mākslas izstādi.

     Organizētajās nometnēs gan Smiltenē, gan Balvos, gan Somijā projekta  dalībnieki piedalīsies radošajās darbnīcās. Katrā sadarbības projekta teritorijā tiks piedāvātas dažādas izglītojošas lekcijas, semināri un profesionālu pedagogu vadībā projekta dalībnieki pilnveidos savas mākslinieciskās iemaņas, gleznos dažādu veidu stilus, diskutēs ar gleznotājiem utt. Nometnes laikā ar projekta dalībniekiem strādās lektori, skolotāji un docētāji. Projekta galvenā nepieciešamība gan Latvijas, gan Somijas VRG teritorijas vietējiem iedzīvotājiem ir „izcelt gaismā„ tos māksliniekus, kuriem nepietiek personīgo  līdzekļu, lai rīkotu izstādi, māksliniekiem-amatieriem dot iespēju kļūt atpazīstamiem ne tikai vietējā teritorijā, bet arī ES. Projekta ietvaros sabiedrībai tiks atklāti jauni mākslinieki un talanti, popularizēti dažādi mākslas darbi  dažādu kultūras festivālu ietvaros, kā arī būs iespēja  apgūt mākslas, amatieru, rokdarbu tirdzniecības menedžmentu.

     Projekta aktivitātē tika aicināti piedalīties Ziemeļlatgales iedzīvotāji, aptverot Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadus – kādreizējo Balvu rajona teritoriju. Dalību projekta aktivitātē pieteica 19 dalībnieki, no kuriem Balvu novadu pārstāv 9 mākslinieki, Baltinavas novadu – 3 mākslinieki, Rugāju novadu – 2 mākslinieki, Viļakas novadu – 5 mākslinieki.

    Gribam  teikt PALDIES katram no māksliniekiem :  Agnesei Bleiderei par ieinteresētību un radošu izpausmi, parādot lelli „Matrjoška” citā skatījumā – apgleznojot ar Merlinas Monro tēlu. Inai Bankovai par vērtībām, par gleznās parādīto ģimenes mantojumu. Dinai Babānei par krāsu košumu ziedu gleznās. Līgai Podkovirinai par ieinteresētību, lai gūtu pieredzi, ko tālāk nodot mākslas skolas audzēkņiem. Dacei Loginai par sapņu lidojumiem, par to, kā viņa pati teica: „Projekts ir lieliska iespēja, kas ļaus pašam radoši izpausties, jo ikdienas darbā tiek daudz ieguldīts mācot mākslu mākslas skolas bērniem”. Raivim Nikolajevam un Ingai Greiškānei par mākslas pasaules skatījumu ar fotogrāfiju palīdzību.  Inesei Matisānei par to, ka savu gleznošanas hobiju varēs pilnveidot un atsākt gleznot. Ilonai Čakānei par ieinteresētību un vēlmi parādīt savu radošo veikumu, kas top gan pašmācības ceļā, gan dažādos kursos pie profesionāliem māksliniekiem. Baltinavas jaunietēm Megijai Bukšai un Egijai Ločmelei par uzdrīkstēšanos un vēlmi gūt jaunu pieredzi, sadarbību. Ingai Trupovniecei par interesantu radošo izpausmi – gleznas, kur friziera  rokās šķēres ne matus griež, bet merino vilnu, kas ar  krāsu toņu bagātību pārtop  mākslas darbiņos. Mārai Šaicānei par vēlmi radoši līdzdarboties. Lībai Ločmelei par savu radošo pienesumu Viļakas novadam, uzsākot keramikas darbnīcas izveidi un izstādē parādot netradicionālās keramikas tehnikas mākslas darbu. Diānai Rēvaldei par izsmalcinātu galvas rotu pērlīšu pinumā. Lienei Pipurei par to, ka projekta aktivitātes ļaus izrauties no ikdienas, iespēja pabūt radošā sabiedrībā.  Līgai Ikstenai par vēlmi sadarboties un gūt pieredzi, ko turpmāk varēs nodot saviem audzēkņiem. Zanei Krivišai par uzdrīkstēšanos parādīt savu radošo veikumu. Antai Zeltiņai par savdabīgo krāsu pašizteikšanās veidu.

Projekta  koordinatori saka lielu paldies Anitai Kairišai par palīdzību projekta dalībnieku atlases procesā un izstādes noformēšanā.

Izstāde „Pieskāriens mākslai „ skatāma  Balvu Sakrālās Kultūras centrā no 2018.gada 5.oktobra līdz 2018.gada 31.oktobrim. Laipni aicināti!

Biedrības „Balvu rajona partnerība” administratīvās vadītājas asistente, „Handicraft Festival-Transnational cooperation project”  koordinatore

Ieva Leišavniece

Foto: T.Vinogradova

Pasākuma fotogrāfijas skatīt: https://www.facebook.com/pg/BalvuPartneriba/photos/?tab=album&album_id=1930779450557919

 

 

 

Biedrības „Balvu rajona partnerība” finanšu vadītāja Ieva Leišavniece  piedalījās starptautiskajā konferencē „Lauku telpas attīstība un SVVA”, kas notika septembrī Valmierā.

Konferences organizatori SIA „Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs”.

Galvenās konferences tēmas:

-         Lauku attīstības galvenie izaicinājumi un mērķi

-         Centralizācija un reģionalizācija, nākotnes izaicinājumi reģionālās un lauku attīstības kontekstā

-         Vietējās rīcības grupas  loma uz vērtībām  balstītā reģionā

-         Viedo ciemu koncepts un attīstība

Mērķis: Noteikt labākos impulsus lauku teritoriju attīstībai, tās indikatorus lauku telpas potenciāla atraisīšanai.

Konferencē piedalījās pārstāvji no vadošām iestādēm, vietējām rīcības grupām (VRG), LR Ministru prezidents Māris Kučinskis, Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, Valsts Lauku tīkla Sekretariāta vadītājs, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra valdes priekšsēdētājs, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis, Reģionālās politikas departamenta direktors,  Eiropas tīkla Lauku attīstībai Kontaktpunkta pārstāvis Enrique Nieto, Somijas Valsts lauku tīkla pārstāvis, Asociācijas Štīrijas Vulkānzemes veicināšanai, Austrija.

Pielikums: 

 agenda_conference_english_latvia.docx

 latvia-conference_smart-villages.pptx

 regionalentwicklung_vl_2018_09.pdf

 smart_villages_finland.ppt

 eskola_village.pdf

 varam_llkc_060918.pptx

 darba_grupas_lauku_telpas_attistiba.pptx

 darba_grupu_prezentacijas_smart_village.pptx

 dg_lauku_attistiba_20180913.pptx

 konferences_programma_21.08.2018.docx

 leader_projektu_apraksti_latviski_dm.docx

 leader_projektu_apraksti_angliski_printet.docx

12.septembrī  dalībniekiem bija iespēja apmeklēt dažus projektu piemērus. Biedrības „Balvu rajona partnerība”pārstāve apmeklēja:

SIA “Latnature” – uzņēmums ražo čipsus no ogām un augļiem (LEADER projekts)

http://www.rauna.lv/turisms/tourism/latnature-ltd-vegetable-crisps-manufacturer

https://www.facebook.com/Latnature/

(adrese: Cēsu iela 10-1, Rauna, Raunas pagasts)

Straupes zirgu pastu (LEADER projekts)

https://zirgupasts.lv/

(adrese: "Vecpasts", Straupes pagasts, Pārgaujas nov., LV-4152)

Limbažu vēsturisko centru, renovācija tūrisma attīstībai (ERAF (LIAA) projekts)

http://travelnews.lv/foto/?gid=3891&iid=72813

(adrese: Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu pilsēta, LV-4001)

SIA “Krogzeme”, upeņu audzētāju.(LAP projekts)

https://www.latvijasupenes.lv/home/

(adrese: Krogzeme, Stādaudzētava, Vīnkalniņi, Limbažu novads, Ķirbiži, LV-4050)

 

 

 

 

 SIA LLKC Balvu nodaļa aicina gan reģistrētos, gan topošos mājražotājus un cilvēkus ar dažādiem interesentiem piedāvājumiem un nodarbēm apmeklēt mājražotāju grupu konsultācijuMājražotāju sadarbības un kopdarbības iespējas un labā pieredze iedvesmas veicināšanai”!

 

Semināra mērķis: sniegt jaunas idejas, skaidrojumus un praktiskus piemērus lauku iedzīvotājiem, lai rosinātu uzsākt uzņēmējdarbības gaitas laukos.

Seminārā piedāvās idejas, ieteikumus un nosacījumus mājražotājiem.

Informatīvais pasākums notiks 17. septembrī plkst. 10:00 Balvos, Brīvības iela 46a (2.stāva zāle), pēc kafijas pauzes ieturēšanas, plkst. 12:30 dosimies pie Viļakas novada, Šķilbēnu pagasta, Rekovas ciema uzņēmīgajiem saimniekiem.

Kā lektores pirmajā daļā ir uzaicinātas LLKC uzņēmējdarbības konsultantes. no Jelgavas nodaļas - Videga Vītola, kura specializējusies lauku tūrismā un pārtikas amatniecībā un kurai ir pieredze darbā ar lauku uzņēmējiem un lauksaimniekiem. Savukārt no Dobeles – Raimonda Ribikauska, kura veicinājusi mājražošanu regulējošās likumdošanas sakārtošanu, izstrādājusi mikrokredītu programmu lauku sievietēm – uzņēmējām, un kura ikdienā aktīvi konsultē un iedrošina lauku iedzīvotājus sākt savu biznesu.

Lektores dalīsies zināšanās par tūristu uzņemšanu, savās saimniecībās un produkta stāsta veidošanu, dažādajām tūristu grupām, degustāciju organizēšanu, sadarbību ar citiem lauku uzņēmējiem.

Mājražošanas apvienošanai ar lauku tūrismu ir savi ieguvumi: atpazīstamības iegūšana; iespēja attīstīt papildus pakalpojumus – degustācijas, meistarklases; iespēja klientam pašam redzēt, kā top produkts, ko viņš iegādājas; laika un naudas līdzekļu ietaupījums un citi.

 

Vairāk par lektoriem:

  • · Videga Vītola – LLKC Jelgavas nodaļas uzņēmējdarbības konsultante, kas aktīvi atbalsta mājražošanu, sniedzot vērtīgus padomus tiem, kuri vēlas ar to nodarboties. piedalījusies pazīstamā LLKC izdevuma “ Ceļvedis mājražošanā” tapšanā. (https://www.zm.gov.lv/public/ck/files/PVD/celvedis_majrazosana.pdf).  Sekmējusi arī  Leader sadarbības projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana” ietvaros izveidot kopīgu tūrisma maršrutu “Zemgales saimnieces aicina ciemos!”.  Videgas atzinums - Ir prieks vērot, kā cilvēki pārvar nedrošību un sāk savu ceļu mājražošanā. Līdz ar šo grāmatu mums, konsultantiem, būs vēl labāka iespēja dot padomus visiem interesentiem, jo varēsim kopīgi analizēt tajā minētos piemērus, izprast dažādo aprēķinu līkločus un likuma prasību patieso sarežģītību. ”.
  • Raimonda Ribikauska LLKC Dobeles nodaļas uzņēmējdarbības konsultante, Atzinības Krusta kavaliere, augstajam apbalvojumam izvirzīta par ilgstošu darbu Bauskas un Dobeles novados mudinot, iedrošinot, ar padomu palīdzot uzsākt biznesu un noticēt pašam sev. Raimonda uzsver, ka informācija ir pašlaik pieejama daudzviet, tādēļ arī cilvēkam pašam jāiziet no mājas un jāseko tam, kas aktuāls viņa lauciņā notiek.
  • · Pasākuma otrajā daļā būs iespēja viesoties Viļakas novada Šķilbēnu pagasta Rekovas ciemā, kur viesmīlīgie saimnieki “ Rekovas dzirnavās” un zemnieka saimniecībā “ Alefrons”, dalīsies pieredzē par LEADER programmā realizētajiem projektiem, ar kuru atbalsta palīdzību iegādājušies dažādas dārzeņu, augļu un ogu, piena un gaļas pārstrādes iekārtas, kā arī labiekārtojuši ražošanas telpas savu sapņu īstenošanai.

Dalība pasākumā bezmaksas.

Interesentiem vēlams jau iepriekš sagatavot jautājumus par sev interesējošām tēmām mājražošanā un lauku tūrismā, kā arī aicināti ņemt līdzi kādu no saviem mājražojumiem, iepazīstināt ar sevi un saviem ražojumiem, pastāstīt, kas iedrošināja iziet tirgū.

Informācijai kontaktpersona - Nora Boka, LLKC Balvu nodaļas Lauku attīstības konsultante, tālr. 27874785 vai e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

http://www.balvi.lv/files/programma_17.09.2018.pdf

http://www.balvi.lv/files/majrazotaji_17.septembris_Balvi_afisa.pdf