Biedrība „Balvu rajona partnerība” ir patiesi gandarīta par potenciālo LEADER projektu īstenotāju lielo atsaucību!


Vēlamies atgādināt, ka līdz projektu iesniegšanas 1. kārtas beigām atlikusi tikai nedēļa, tāpēc aicinām sasparoties un neatstāt projekta iesniegšanu uz pēdējo dienu – 18. maiju!


Lai mazinātu iespējamās rindas uz projektu iesniegšanu, aicinām iesniegt projektus Lauku atbalsta dienesta (LAD) izveidotajā elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) vai parakstīt to ar elektronisko parakstu un nosūtīt uz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


Lai projektu iesniegšanu EPS sistēmā padarītu vienkāršāku, LAD ir izstrādājis arī palīgu E-pieteikšanās sistēmas lietotājam, kas ir atrodams - http://www.lad.gov.lv/files/eps_rokasgramata_leader.pdf


Ja nu tomēr esat nolēmis iesniegt projektu pie mums, biedrībā „Balvu rajona partnerība”, tad vēlamies no Jums sagaidīt:


• Projekta iesniegumu papīra formātā 3 eksemplāros;
• Projektu iesnieguma elektronisko kopiju, kas ierakstīta ārējā datu nesējā.


Projekta noformēšanas prasības:


• Projekta iesniegumam jābūt cauršūtam;
• Projekta pavaddokumenti un citi pielikumi NAV jāiešuj, tie tiek secīgi pēc kārtas pievienoti klāt projekta iesniegumam.

Vēlam veiksmi un izturību!

Biedrība "Balvu rajona partnerība" izsludina biroja telpu nomas piedāvājumu konkursu.

 

1. Nomnieks: Biedrība „Balvu rajona partnerība”, reģ. nr. 40008076526,

Juridiskā adrese - Bērzpils iela 1A, Balvi, LV – 4501

Kontaktpersona: Stratēģijas administratīvā vadītāja Ilze Daukste, Tālrunis: 27070899,

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Nomas objekta vēlamā atrašanās vieta: Balvu pilsētas teritorija.

3. Nomas objekta lietošanas mērķis: Telpas biedrības „Balvu rajona partnerība” biroja vajadzībām.

4. Paredzamais nomas līguma termiņš: No 2016. gada maija līdz 2020. gada 31. decembrim.

5. Nepieciešamā platība: 35 – 60 m2

6. Vēlamais telpu tehniskais stāvoklis: Telpas izremontētas, gatavas lietošanai, nav nepieciešams veikt finansiālus ieguldījumus (kapitālieguldījumus).

Telpas funkcionāli ir piemērotas biroja vajadzībām un konferenču rīkošanai.

Telpām līdz nomas uzsākšanai jābūt pieslēgtām ūdensapgādei, kanalizācijai, elektroenerģijas padevei, internetam.

7. Citas prasības: Vēlama piekļuve cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

8. Nomas maksa: Cena par 1 m2 jānorāda ar PVN (cenā ietvertas apkures, elektrības, komunālo un citu apkalpošanas pakalpojumu izmaksas).

9. Nomas piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2016. gada 16. maija plkst. 9:00

10. Nomas piedāvājuma iesniegšana: iesūtot elektroniski vai papīra formātā.

Sākoties jaunam projektu iesniegumu pieņemšanas periodam, no 2016. gada 15. marta darbu biedrībā „Balvu rajona partnerība” uzsāks arī jauna administratīvā stratēģijas vadītāja – Ilze Daukste, kuru konkursa kārtā uz šo amatu izvēlējās biedrības veidota komisija.

Vēlamies vērst uzmanību uz to, ka līdz ar stratēģijas administratīvās vadītājas maiņu, mainās arī kontaktinformācija.

Stratēģijas administratīvā vadītāja

Ilze Daukste

e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tālrunis: 27070899