2019. gada 15.oktobrī Balvu rajona partnerības teritorijā, Egļuciemā, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā, SIA “Marbera” telpās notika projekta Nr. 19-00-A019.332-000002 „Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā, pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo11” aktivitātes Semināru cikla I seminārs. Semināru cikls I ir viena no projekta aktivitātēm un sastāv no septiņiem semināriem, pa vienam katrā partnerībā. Semināru cikla mērķis ir veikt Austrumlatvijas tūrisma SVID analīzi, noteikt Stratēģijas attīstības virzienus un vienoties par Austrumlatvijas velomaršrutu kartes izstrādes konceptu. Izrunājot katrā partnerībā visus šos jautājumus, tiks sagatavots kopsavilkums par reģionu. Semināra darbība tika organizēta divos posmos – atskaite par projekta ietvaros paveikto un darbs grupās, veicot reģiona SVID analīzi, tādējādi gatavojot pamatu Austrumlatvijas tūrisma stratēģijai. Tika diskutēts par Austrumlatvijas velomaršrutu kartes veidu un sastāvu.
 
Seminārā aktīvi darbojās eksperti:  Līga Kondrāte, Santa Paegle un Andris Klepers. 
 
Semināru apmeklēja tūrisma pakalpojuma sniedzēji, pašvaldību un TIC pārstāvji, vietējie uzņēmēji. 
Vairāk par projektu var uzzināt vadošā partnera BDR „Ludzas rajona partnerība” mājas lapā: 
 
http://ludzaspartneriba.lv/sadarbibas-projekti/starpteritoriala-sadarbiba/velo-turisma-attistiba-austrumlatvija-piesledzoties-starptautiskajam-velomarsrutu-tiklam-eurovelo11-
Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros.
 
 
 

Konsultācijas par veidlapu aizpildīšanu, MK noteikumiem  - birojā (iepriekš piesakoties) vai telefoniski pie Stratēģijas administratīvās

vadītājas p.i. Ievas Leišavnieces,  tel.nr.26325293, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Informācijas un pieredzes apmaiņas pasākums

“Balvu rajona partnerības” teritorijā īstenotie LEADER projekti uzņēmējdarbības

un teritorijas attīstībai – nozīmīgs ieguldījums Ziemeļlatgalē

Mērķgrupa pasākumam: VRG un potenciālie projektu iesniedzēji

Vieta: Balvu rajona partnerības darbības teritorija – Balvu un Rugāju novadi
2019.gada 23.oktobrī

Atverot rakstu - pielikumā Dienas kārtība

Pasākumu organizē: BDR Balvu rajona partnerība, kontaktpersona Ilona DŽIGURE,

tālrunis 29134410, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Pieteikties līdz 17.oktobrim.

 Dalības maksa dalībniekiem tiek atmaksāta no BDR “Balvu rajona partnerība” sabiedrības aktivizēšanas pasākumu daļas.

 

 

 

 

    Biedrība „Balvu rajona partnerība” 2019.gada 11.oktobrī izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas

7.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam

pasākumā

19.2. Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju.

Projektu konkursi tiek organizēti saskaņā ar biedrības „Balvu rajona partnerība” izstrādāto Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam.

Projektu pieteikumus varēs iesniegt no 11.11.2019. līdz 11.12.2019.

tikai elektroniski - Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login

Stratēģija

Rīcības plāns

7.kārta (11.11.2019. - 11.12.2019.) 

R.2.1. “Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojuma pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”

R.2.6. “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem”

Sludinājums

Pašnovērtējums par projekta atbilstību

 

Vairāk informācijas: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/biedriba-balvu-rajona-partneriba/

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu/