Vietējās iniciatīvas grupas centra kapacitātes paaugstināšana

Leader projekta 11-07-LL04-L413101-000001 “Invalīdu sporta un rehabilitācijas kluba "Medņeva" ēkas labiekārtošana, lai daudzveidotu sniegto pakalpojumu klāstu” ietvaros biedrība “Invalīdu sporta un rehabilitācijas klubs "MEDŅEVA"” plānoja labiekārtot ēku, kas paredzēta cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, lai pilnvērtīgāk pavadītu savu brīvo laiku, taču 2012.gada rudenī ēka cieta no ugunsgrēka. Viss jau paveiktais projekta ietvaros darbs un citi bojājumi bija jānovērš par saviem līdzekļiem.

Lasīt tālāk ...

Sieviešu biedrība „Ūdensroze” realizēja projektu Nr.10-07-LL04-L413201-000005 „Mūžu dzīvo, mūžu mācies”. Projekta mērķis veikt divu telpu remontu 31,2 m2 un 26,6 m2  platībā. Kopējās projekta izmaksas 2998,40 Ls, no kuriem 2630,97 Ls publiskais finansējums. Projekta laikā tika izremontētas telpas. Tālāk sadarbojoties ar vidusskolu un vietējās kopienas resursu centru „Skreine”, tika iekārtotas  telpas, uzstādītas stelles un  turpinām apgūt dažādu rokdarbu prasmes, virtuves gudrības. Telpas izmantos vidusskolas audzēkņi mācību procesa apguvei, pēcpusdienās, brīvajā laikā, telpas pieejamas biedrības dāmām un visiem novada iedzīvotājiem, kas vēlas apgūt  gan senās amatu prasmes, gan modernās tehnoloģijas.

Lasīt tālāk ...

„Projektā ir atrisināta biedrības galvenā problēma, jo biedrības aktivitāšu organizēšanai no pašvaldības tiek nomātas telpas, bet nebija nepieciešamā inventāra. Rezultāti un ieguvumi projekta īstenošanas rezultātā: pirmkārt, aprīkota vieta, lai piedāvātu interesentiem iespēju darboties dažādās jomās un piedalīties mācībās un semināros, lai uzlabotu Balvu novada ģimeņu ar bērniem dzīves kvalitāti. Otrkārt, izveidots pamats un tehnoloģiskā kapacitāte aktivitāšu organizēšanai gan NVO "Mans patvērums" telpās, gan rīkojot izbraukuma prezentācijas, apmācību seminārus u.c. pasākumus. Treškārt, iegādāto pamatlīdzekļu izmantošana nodrošina efektīvu biedrības ilgtermiņa plāna realizāciju - biedrības telpās tiek organizēti izglītojoši pasākumi, paplašināta "Māmiņu skolas" darbība, iesaistot tajā visa novada jaunās māmiņas ar bērniem, sagatavoti un izsniegti izziņas materiāli, organizēts biroja darbs un grāmatvedības uzskaite,” ar projekta ieguvumiem iepazīstināja projekta vadītāja Rita Hrustaļova.

Lasīt tālāk ...

Medņevas pagasta jauniešu centrā realizēts projekts nr. 10-07-LL04-L413201-000003 „Trenažieru iegāde jauniešu iniciatīvu centra "Sauleszieds" kapacitātes stiprināšanai”. Projekta vadītāja Sandra Ločmele informē, ka plānotais projekta mērķis ir atbalstīt un iedrošināt lauku iedzīvotājus aktīvam dzīves veidam, kā arī sekmēt un dažādot jauniešu centra darbības sfēru. Projekta rezultātā plānoto mērķi sasniedza. Ir iegādāti trenažieri, iekārtota trenažieru zāle pagasta un novada iedzīvotājiem, un dažādota centra darbības sfēra. Plānotās izmaksas bija 3000,00 Ls, reālās projekta izmaksas ir 3024,79 Ls. No ELFLA fonda saņēma 1859,50 Ls lielu atbalstu, projektu līdzfinansēja un realizēja Viļakas novada dome.

Lasīt tālāk ...

Biedrība "Bastions Balvi", kuras galvenie mērķi ir veicināt basketbola, futbola, volejbola, florbola un citu sporta veidu attīstību Balvu novadā, Latgales reģionā un Latvijā, popularizēt veselīgu dzīvesveidu sabiedrībā, sporta un kultūras motivācijas programmu izstrāde, īstenoja projektu  biedrības tehniskā nodrošinājuma bāzes pilnveidošanu. Projekts realizēts: 01.03.2010. – 02.08.2010. Projekta kopējās izmaksas: 6997,90 Ls, LEADER finansējums- 6298,00 Ls, līdzfinansējums- 699,79 Ls. Projekta mērķis: Iegādāties tehnisko nodrošinājumu biedrības „Bastions Balvi” bāzes pilnveidošanai, lai nodrošinātu kvalitatīvus sporta un kultūras pasākumus Balvu novadā.

Lasīt tālāk ...
Lapa 1 no 2