Biedrība „Balvu rajona partnerība” 2018. gada 18.oktobrī iesniedza Lauku atbasta dienesta Stratēģiju komitejai grozījumus Ziemeļlatgales sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģijai 2015.-2020.gadam. Stratēģijas grozījumos, galvenokārt, tika precizēts rīcības plāns 2019. un 2020.gadam par projektu kārtu izsludināšanu (Stratēģijas 31. līdz 33.lpp), kā arī sagatavoti un biedru sapulcē apstiprināti 8.pielikums „Lēmums par projekta atbilstību vietējai attīstības stratēģijai” un 9.pielikums „Lēmums par projekta neatbilstību vietējai attīstības stratēģijai”, kā arī precizēts biedrības biedru saraksts un precizēta starpteritoriālās un starpvalstu sadarbības vajadzību novērtējuma sadaļa.

2019. gada 11. janvārī no Lauku atbalsta diesnesta tika saņemta informācija par Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020. gadam apstiprināšanu! Stratēģijas apstiprināšana nozīmē to, ka biedrībai ir tiesība izsludināt 5. LEADER projektu kārtu!

Apsverot nākamās projektu idejas, aicinām Jūs iepazīties ar grozīto Ziemeļlatgales SVVA stratēģiju.

 

 

 

 

         Vietējā rīcības grupa, lai īstenotu vietējās attīstības stratēģiju saskaņā  ar  Ministru kabineta Nr.125 noteikumiem, katru gadu līdz otrā ceturkšņa beigām novērtē vietējās attīstības stratēģijā noteikto mērķu un sasniedzamo rezultātu, arī rīcību rezultātu, rādītāju izpildi un savu darbību iepriekšējā gadā, kā arī iesniedz Lauku atbalsta dienestā novērtējumu un publicē to vietējās rīcības grupas tīmekļa vietnē.

Atverot rakstu: pašvērtējums pielikumā.

Biedrība „Balvu rajona partnerība” 2016.gada 23.februārī saņēmusi informāciju no Zemkopības ministrijas par Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam (turpmāk – vietējās attīstības stratēģija) apstiprināšanu! Stratēģijas apstiprināšana nozīmē to, ka jau pavisam drīz tiks izsludināta projektu iesniegumu pieņemšana atbilstoši stratēģijā noteiktajām rīcībām. Paredzams, ka projektu iesniegumu pieņemšana sāksies aprīlī, par konkrētiem datumiem informācija tiks publicēta biedrības mājas lapā un vietējā laikrakstā Vaduguns. Pirms projektu iesniegumu pieņemšanas, biedrība „Balvu rajona partnerība” rīkos informatīvos seminārus Baltinavas, Balvu, Rugāju un Viļakas novados, lai konsultētu potenciālos projektu iesniedzējus par projektu iesniegumu veidlapu aizpildīšanu u.c. jautājumiem.

Domājot par projektu idejām, aicinām iepazīties ar Ziemeļlatgales SVVA stratēģiju 2015.-2020.gadam, kurā noteikts kādās rīcībās tiks izsludināti projektu konkursi un kā projekti tiks vērtēti biedrībā „Balvu rajona partnerība”.

Biedrība „Balvu rajona partnerība” saka lielu paldies visiem, kuri iesaistījās stratēģijas izstrādes procesā, aizpildīja aptaujas anketas, piedalījās darba grupās, semināros un aktīvi izteica savu viedokli! Novēlam veiksmīgu projektu ideju īstenošanas procesu!

 

Biedrība „Balvu rajona partnerība” 2017. gada 7. janvārī iesniedza Lauku atbasta dienesta Stratēģiju komitejai grozījumus Ziemeļlatgales sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģijai 2015.-2020.gadam. Stratēģijas grozījumos, galvenokārt, tika koriģēti vērtēšanas kritēriji.

2017. gada 27. janvārī biedrība "Balvu rajona partnerība" saņēma izziņu no Stratēģiju komitejas, kurā bija prasīti papildus precizējumi stratēģijā.

Būtiskākās izmaiņas stratēģijas grozījumos:

- Papildinājums par argumentētu projektu vērtētāju komentāru sniegšanu, ja tiek samazināts punktu skaits;
- Uzlabots atzinums;
- Precizēti vērtēšanas kritēriji;
- Precizēti interešu konflikta gadījumi (atrunāti gadījumi par papildus punktu piešķiršanu, papildus sasniedzamo rādītāju sasniegšana u.c.).

Pēc biedru kopsapulces, 22. februārī, kad tika apstiprināti papildus grozījumi, stratēģija atkārtoti tika iesniegta Stratēģiju komitejā.

2017. gada 24. februārī no Lauku atbalsta diesnesta tika saņemta informāciju par Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020. gadam apstiprināšanu! Stratēģijas apstiprināšana nozīmē to, ka biedrībai ir tiesība izsludināt 2. LEADER projektu kārtu!

Apsverot nākamās projektu idejas, aicinām Jūs iepazīties ar grozīto Ziemeļlatgales SVVA stratēģiju 2015.-2020.gadam!

Biedrība „Balvu rajona partnerība” 2015.gada 25.novembrī Lauku atbalsta dienestā iesniedza Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam. Stratēģijas projekts pieejams šeit!

Stratēģijas izstrādē tika iesaistīti biedrības biedri un Ziemeļlatgales novadu iedzīvotāji. Šī gada pavasarī pētījuma "Biedrības "Balvu rajona partnerība" attīstības stratēģijas ieviešanas gala izvērtējums un turpmāko darbības virzienu noteikšana" ietvaros notika tikšanās ar iedzīvotājiem ar mērķi apzināt viņu vajadzības un problēmas, kuras varētu tikt risinātas ar jauno attīstības stratēģiju. Vairāk informācijas par pētījuma norisi un pētījums pieejams šeit!

Lasīt tālāk ...