Biedrības “Balvu rajona partnerība” vietējās attīstības Stratēģija 2014.-2020.
 
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams
Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

 
 

 

Biedrība „Balvu rajona partnerība” ir vietējā rīcības grupa (VRG), kurā apvienojušās vietējās nevalstiskās organizācijas, pašvaldības pārstāvji, uzņēmēji un fiziskas personas. Partnerības darbības teritorija ir bijusī Balvu rajona teritorija, kas tagad apvieno Balvu, Viļakas, Baltinavas un Rugāju novadus.

Biedrība dibināta  2003.gada 21.jūlijā (reģistrēta sabiedrisko organizāciju reģistrā 2003.g. 1.augustā) un ir viena no vecākajām rīcības grupām Latvijā.

Picture1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Īstenotie projekti:

  • „Balvu rajona nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas stratēģija”, realizēta no 2002. līdz 2003.gadam, apgūtais finansējums – EUR 36991.37, īstenots 31 projekts.
  • LEADER + stratēģija „Balvu rajona lauku attīstības stratēģija”, realizēta 2007. un 2008.gadā, apgūtais finansējums – EUR 151573.8, īstenoti 28 projekti.
  • Realizēts Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts „Gadalaiki” sadarbībā ar Lietuvas partneri: Kelmes rajona partnerība.
  • Sadarbībā ar Nīderlandes Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij fondu jau otro gadu tiek rīkoti KNHM mazie projektu konkursi. 2013.gadā tika realizēti 20 projekti un 2014.gadā 19 projekti.
  • No 2009.gada līdz 2015.gadam realizēja LEADER pieejas Balvu rajona attīstības stratēģiju 2009.-2013.gadam. Attīstības stratēģijas ietvaros izsludinātas 8 projektu konkursu kārtas dažādās aktivitātēs un 4 projektu konkursu kārtas mājražotājiem un mazajām lauku saimniecībām, kopumā īstenoti vairāk kā 160 projekti.
  • Kopš 2015.gada realizē Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības startēģiju 2015.-2020.gadam. Attīstības stratēģijas ietvaros izsludināta 1 projektu konkursu kārtas dažādās aktivitātēs un 3 projektu konkursu kārtas uzņēmējiem, mājražotājiem un amatniekiem, mazajām lauku saimniecībām. Kopā 3.kārtās  īstenoti vairāk kā 70 projekti un2018.gadā turpinās 3. un 4.kārtas projektu īstenošana.
  • No 2018.gada tiek īstenots  ELFLA apakšpasākuma 19.3.Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbības projekts „Handicraft Festival -  Transnational cooperation project” Nr.18-00-A019.333-000009, kura ietvaros kopā sadarbojoties Balvu rajona partnerībai, Abulas lauku partnerībai Smiltenē un Somijas LAG Karhuseutu, tiks attīstīti un popularizēti jaunie festivāli visos partneru reģionos. Projekta mērķis ir radīt izpratni par rokdarbiem, mūsdienu tradicionālo tautas mākslu un vides mākslu, lai uzlabotu rokdarbu un amatnieku produktu tirdzniecības veicināšanu. Attīstīt vispārējās zināšanas par mākslas formām un paplašināt atpazīstamību projektā iesaistīto reģionu māksliniekus-amatierus, lai radītu jaunu sadarbību ar vietējiem un starptautiskajiem māksliniekiem un amatniekiem. Abulas, Balvu un Somijas lauku partnerības teritorijā  organizēto mākslas nometņu mērķis ir sadarboties vietējās teritorijas iedzīvotājiem: māksliniekiem-amatieriem, amatniekiem, rokdarbniekiem, lai kopīgi iepazītu kultūru, padziļinātu zināšanas par āra veidotām izstādēm.  Šo nometņu mērķis ir pilnveidot profesionālās gleznošanas iemaņas, gūt priekšskatu par radīto darbu menedžmentu un gala rezultātā katrā teritorijā izveidotu mākslas izstādi.,

 

Biedrības statūti pielikumā (atverot rakstu)