KAS JĀDARA, LAI KĻŪTU PAR BIEDRĪBAS "BALVU RAJONA PARTNERĪBA" BIEDRU?

 

Jāaizpilda pieteikuma veidlapa:

- fiziskām personām;
- organizācijām, iestādēm (jāpievieno reģistrācijas un statūtu kopijas);
- uzņēmējiem (jāpievieno saimnieciskās darbības apraksts brīvā formā un reģistrācijas kopija).

Biedrības „Balvu rajona partnerība” valdes sēdē tiek izskatīts biedra iesniegums, un valde pieņem lēmumu par jaunā biedra uzņemšanu.


BIEDRU PIENĀKUMI:
piedalīties biedru sapulces sēdēs (biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir biedru spulce (kopsapulce));

pildīt valdes uzdodos uzdevumus, 

maksāt biedru naudu (1,00 EUR mēnesī- fiziskām un juridiskām personām; 8,00 EUR mēnesī - pašvaldībām).

 

 Biedrības

 1.  Kubulu pagasta ģimeņu biedrība
 2.  Balvu rajona sieviešu biedrība „Rudzupuķe”
 3.  Bērzpils pagasta sieviešu biedrība "Dzērvenīte"
 4.  Balvu rajona Šķilbēnu pagasta biedrība "Aicinājums"
 5.  Biedrība “Kalmārs ” - Jaunatnes interešu centrs
 6.  Biedrība „Mēs pasaulē"
 7.  Vectilžas pagasta ģimeņu biedrība „Saime”
 8.  Biedrība „Piena ceļš”
 9. Nodibinājums "LLF Ziemeļaustrumu futbola centrs"
 10.  Biedrība Futbola klubs “Balvu Vilki”
 11. Biedrība "Nāc un Tusē"
 12.  Patērētāju interešu aizstāvības asociācija, Balvu nodaļa
 13.  Biedrība "RITINEITIS"
 14. Biedrība "Olūts"
 15. Biedrība "Saviem"

Pašvaldības

 1.  Balvu novada pašvaldība
 2.  Viļakas novada dome
 3.  Rugāju novada dome
 4.  Baltinavas novada dome

 

KOPĀ: 56 biedri

Uzņēmēji

 1.  ZS “Ičmalas”
 2.  SIA „Mārbe”
 3.  SIA „Gravin”
 4.  SIA „North Latgalian firewood”   
 5.  I.K. „ASNA – G”
 6. SIA “SARA L”
 7. ZS “Urgas”
 8.  SIA “Technical textiles”
 9.  SIA “Metta Steel”
 10. SIA "KIČI RC"
 11. Mājražotāja A.Melberga
 12. SIA "Timber Kit"
 13. SIA "Jaundalderi"

Fiziskas personas

 1. Ilona Džigure
 2. Tamāra Lielbārde
 3.  Alvis Circens
 4.  Ilona Tihomirova
 5.  Arita Boka
 6. Līga Annuškāne
 7. Ligita Kacēna
 8.  Zinaida Popova
 9.  Ilze Daukste
 10.   Ilze Krišāne
 11.  Inese Siliņa
 12. Gatis Siliņš
 13.  Lauris Krēmers
 14.  Nora Boka
 15.  Larisa Berne
 16.  Eduards Zelčs
 17. Rasma Piliņa
 18. Vija Aleksejeva
 19. Gunta Raibekaze
 20. Lonija Melnace
 21. Inita Briede
 22. Dzintra Pipcāne
 23. Irēna Bukša
 24. Ivars Kampernovs