Ir īstenots projekts “Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izveide Stompaku purvā”. Projekts atbalstīts Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā Leader konkursa projektā par kvalitatīvas tūrisma un dabas infrastruktūras izveide Stompaku purvā. Rīcības grupā2.1. Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.  Projekta kopējās izmaksas 9726,10, EUR, publiskais finansējums sastāda 7234.29 EUR, domes līdzfinansējums un PVN likmes segšana 2491,81 EUR.

Projekta mērķis: izveidot kvalitatīvu tūrisma un dabas izziņas infrastruktūru dabas liegumā “Stompaku purvi”, uzstādot jaunus informācijas stendus, atkritumu tvertnes, ceļa zīmes, tūrisma koka mājiņu u.c., lai uzlabotu pakalpojuma pieejamību un sasniedzamību. Dabas liegums “Stompaku purvi” ir unikāla ar savām dabas bagātībām un kultūrvēsturisko mantojumu, Stompaku purvi  ir iekļauti NATURA 2000 teritorijā, kurā atrodas Latvijas un ES nozīmes īpaši aizsargājamie purvu un mežu biotopi, kā arī aizsargājamās augu, putnu un dzīvnieku sugas. Stompaku purvi ir nozīmīgi ar savu vēsturi, jo Stompaku purvā atradās lielākā nacionālo partizānu apmešanās vieta Baltijā, kā arī notikusi viena no lielākajam nacionālo partizānu cīņām pret padomju varu- Stompaku kauja.

     Projekta laikā tika uzstādītas brūnās ceļa zīmes no ceļa Balvi-Viļaka, Viļaka-Balvi, lai ikviens varētu ērti atrast ceļu uz partizānu mītnēm, kā arī ceļa malā ir uzstādīta tūrisma mājiņa, kur nākamo gadu plānots izveidot rekonstruētu partizānu bunkuru, jo nevaram neko rekonstruēt pašā partizānu mītnē, jo tas ir dabas liegums Natura 2000. Tiekot līdz pašām partizānu mītnēm varam redzēt tikai bedres, kur kādreiz bija apmetušies partizāni, bet rekonstrukcija, vismaz patreiz pašā apmetnes vietā nav iespējama. Tūristiem nākotnē būs iespēja to apskatīt Viļaka-Balvi, Balvi-Viļaka ceļa malā.

     Pie pašas dabas lieguma zonas ir uzstādīti soliņi atpūtai, kā arī sanitārā celtne. Ir uzstādītas norādes un informācijas stends.  Informāciju stendam sagatavojuši speciālisti un stendā iekļautie teksti, fotogrāfijas un kartes ir saskaņoti ar Latvijas valsts mežiem un Dabas aizsardzības pārvaldi. Ir uzstādītas arī atkritumu tvertnes, lai apkārtni uzturētu kārtībā. Domājot par tūristu skaita fiksāciju dabas liegumā, ir iegādāts apmeklētāju skaitītājs, kurš tika uzstādīts ceļā uz partizānu mītnēm.

     Stompaku dabas takas posmos ir uzstādīti vairāki virzienrādītāji, kā arī informācijas stendi par dabas liegumā mītošajiem putniem, dzīvniekiem un augiem. Stendu informācija ir pieejama trijās valodās: latviešu, angļu un krievu. Partizānu apmetnes vietā ir uzstādīti 5 nelieli informācijas stendi- par apmetnes baznīcu, kapa vietu, dzīvojamajiem bunkuriem, maizes ceptuvi un nometnes štāba bunkuru.

    Projekta sadarbības partneris Latvijas Valsts meži mitrākajās vietās ir uzstādījuši laipas. Laipu uzstādīšana tūristiem sniedz ērtāku piekļuvi partizānu mītnēm, tagad sausākā laikā uz mītnēm var tikt ar parastiem apaviem. Jāsaka, ka īstenojot projektu un organizējot dažādus pasākumus, tūristu skaits uz partizānu mītnēm ir audzis. Jau ir novadītas vairākas ekskursijas. Ar projekta pilnīgu īstenošanu tiek paredzēts, ka tūristu skaits dabas liegumā “Stompaku purvi” dubultosies. Svarīgi, ka projektā ne tikai runājām par Stompakiem kā kultūrvēsturisku vērtību, bet arī pievēršamies dabai un visam dzīvajam, kas mīt Stompaku purvā. Iepriekš piesakoties,  visiem interesentiem Stompaku purvā tiek vadītas ekskursijas atbilstoši Viļakas novada domes apstiprinātajam cenrādim.

Tekstu sagatavoja: Viļakas novada muzeja direktore R.Gruševa, foto I.Matisāne     

 

 

 

 

     Baltinavas novada dome ir realizējusiusi ELFLA 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 2.1.rīcība – “Vietējās teritorija, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojuma pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” projektu “Brieksīnes kapličas atjaunošana” Nr. 17-07-AL19-A019.2201-000002.
Projekta mērķis:
1. atjaunot un saglabāt vietējās nozīmes kultūvēsturisko un arhitektūras piemekli.
2. dažādot tūrisma pakalpojuma piedāvājumu.
Realizējot projektu tika piesaistīts ELFLA pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai" finansējums 90% apmērā, 10% līdzfinansējumu nodrošinās Baltinavas novada dome.
Projekta kopējās izmaksas sastāda 8824,70 euro. ELFLA finansējums sastāda 7942,23 euro, Baltinavas novada pašvaldības finansējums 882,47 euro.
Būvprojekts paredzēja:
▪ Granīta mūra sienu virsmu restaurāciju (virsmu un šuvju tīrīšanu, šuvju aizpildīšanu).
▪ Fasāžu koka detaļu (stabu un jumta malu apšuvuma) nomaiņu.
▪ Lieveņa betona pamatnes nostiprināšanu un virsmu apdares atjaunošanu.
▪ Telpas betona grīdas izlīdzināšanu un virsmas apdares atjaunošanu.
▪ Logu un durvju ailu apdares atjaunošanu.
▪ Ieejas durvju un logu bloku nomaiņu ar autentiskā dalījumā un detalizācijā izgatavotām durvīm un logiem. Durvju konstrukcija paredzēta ar saskaņā 1972. gada fotoattēlu.
▪ Telpas griestu apšuvuma atjaunošanu un sienu un griestu krāsošanu.

Restaurācijas darbus veica SIA "VEIKS".

Projektu vadītājs Gatis Siliņš

 

 

 

      Rugāju novada dome sagatavoja sabiedriskā labuma projektu, iesniedza Eiropas Savienības (ES) Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) atklātā LEADER projektu konkursa 3.kārtā, Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2 „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, projekta „Bērnu rotaļzemes „Čiekuriņš” izveide Benislavā” kopējā projekta summa – 9540,85 EUR, ELFLA finansējums 8586,76 EUR un pašvaldības finansējums 954,09 EUR.

     Projekta mērķis ir Benislavas ciema iedzīvotāju, ģimeņu, skolēnu, bērnu ar īpašajām vajadzībām iesaistīšana atpūtas, veselīga dzīvesveida stiprināšanā un pilnveidošanā, kā arī vides labiekārtošanas darbos. 

      Šī gada 27. septembrī, Rugāju novada Benislavā, skanot priecīgām bērnu čalām un valdot rosībai, svinīgi tika atklāta vieta, kurā darboties un atpūsties novada jaunākajai paaudzei. Projekta ietvaros rotaļzemē ir uzstādīts slidkalniņš, smilšu laukumiņa iekārta, šūpoles balansieris, vingrošanas pilsētiņa ar tiltu, šķēršļiem un līdzsvara baļķi.  Šūpoles ligzda un 2 parka soliņi tika iegādāti no pašvaldības līdzekļiem. Košo un moderno uzrakstu “Čiekuriņš” rotaļu laukumiņam palīdzēja sarūpēt Rugāju novada Eglaines pamatskolas mājturības skolotājs A. Rakstiņš. Īstenojot projektu ieguvēji ir gan skolēni, gan ģimenes, gan apkārtējā sabiedrība. Skolēniem tiek dota iespēja aktīvai un pilnvērtīgai brīvā laika pavadīšanai, taču ģimenēm ar bērniem rotaļu laukums būs moderns un ērts veids, lai dažādotu ģimeņu nodarbības attīstošajā bērnu rotaļzemē. Tā kā Rugāju novada Eglaines pamatskolā tiek īstenotas arī speciālās izglītības programmas, kurās mācās bērni ar dažādiem garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem, tad rotaļvide būs pieejama arī bērniem ar īpašām vajadzībām. Attīstošā rotaļvide ļaus dažādot šo bērnu ikdienu, veicinās viņu kustību prieku, garīgās un fiziskās veselības attīstību. Svarīgākie darbi, kuri tika paveikti, lai iekārtotu rotaļu laukumu bija jāatbrīvo rotaļu laukuma teritoriju no vecajiem skolas ābeļdārza augļu kokiem, bija nepieciešami drenāžas ierīkošanas, grunts līmeņa pacelšanas darbi, pievedot zemi un granti, kā arī laukuma planēšana. Izveidota ērta un pieejama atpūtas un pastaigu vide ģimenēm, skolēniem, bērniem ar īpašām vajadzībām, pensionāriem, ciemiņiem, tūristiem, kuri nolems izbraukt Ziemeļlatgales velomaršrutu „Rypoj vasals!” gar jauno rotaļu un atpūtas laukumu uz Saipetnieku muzeju. Projekta īstenošana ir devusi lielisku iespēju Benislavas ciema iedzīvotāju, ģimeņu, skolēnu, bērnu ar īpašām vajadzībām iesaistīšanai atpūtas un veselīga dzīvesveida pilnveidošanā un stiprināšanā, kā arī vides labiekārtošanas darbā.

Projekta vadītāja un foto: Līga Ikstena                                  

 

 

 

 

     Balvu novada jauniešu biedrība „Kalmārs”  sadarbībā ar biedrību “Balvu rajona partnerība”, Balvu novada pašvaldību un Lauku atbalsta dienestu ir realizējusi Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2.”Darbības īstenošana saskaņā ar sabidrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2.”Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.  Stratēģijas rīcība 2.6. “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem”: projektu „Dzīves prasmju ABC izveide Balvu Bērnu un jauniešu centrā”.

    Projekta nr.17-07-AL19-A019.2206-0000007

    Projekta mērķis ir piedāvāt un sniegt atbalstu Ziemeļlatgales bērniem un jauniešiem apgūt dažādas dzīves prasmes un lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku.

   2018.gada 19.septembrī Balvu Bērnu un jauniešu centrā pasākumā „Internacionālais kartupelis” notika šīs telpas atklāšana, kurā biedrības „Kalmārs” pārstāvji kopā ar jauniešiem un Eiropas brīvprātīgā darba veicējiem no Gruzijas un Vācijas gatavoja kartupeļus latviešu, gruzīnu un vāciešu gaumē uz jaunās projekta ietvaros iegādātās indukcijas virsmas. Jaunieši atzina, ka jaunais telpas iekārtojums ir ļoti mājīgs un ir patīkami tajā gan uzturēties, gan kopā gatavot ēst un ģenerēt idejas dažādiem pasākumiem un aktivitātēm. Šajā telpā gan bērniem, gan jauniešiem būs iespējas apgūt dažādas prasmes, kuras noderēs dzīvei un kopā saturīgi pavadīt brīvo laiku.

Kopējās projekta izmaksas – 4540,00 EUR, t.sk. publiskais finansējums – 4086,00,00 EUR, līdzfinansējums, kuru sedza Balvu novada pašvaldība, – 454,00 EUR.

Biedrības „Kalmārs” valdes locekle, finansiste Agnese Puļča

Projekta koordinatore Elīna Loseva 

 

 

 

      Balvu novada pašvaldība ir realizējusi Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projektu “Daudzfunkcionālā laukuma izveide pie Krišjāņu tautas nama”, projekta Nr.17-07-AL19-A019.2201-000004.

       Projekta realizācija noslēgusies 2018. gada septembrī. Darbi tika izpildīti kvalitatīvi un atbilstoši akceptētajai ieceres dokumentācijai.

     Daudzfunkcionālais laukums Krišjāņos nodrošinās dažādu pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, kā arī veicinās kultūras aktivitātes Ziemeļlatgalē!

      Kopējās projekta izmaksas – 13360,19 EUR, attiecināmās izmaksas – 10000,00 EUR, t.sk. publiskais finansējums – 9000,00 EUR, līdzfinasējums – 4360,19 EUR.

Projekta vadītāja Agate Pipare

 

Lapa 1 no 3