LEADER projektu vērtēšanas komisija 

Biedrības „Balvu rajona partnerība" LEADER projektu vērtēšanas komisija sastāv no septiņiem locekļiem, kuri pārstāv visus biedrības „Balvu rajona partnerība" teritorijas novadus – Balvus, Viļaku, Rugājus un Baltinavu. Balvu novadu pārstāv uzņēmēja un Balvu rajona Lazdulejas pagasta lauku iedzīvotāju biedrības "Lazduleja" valdes priekšsēdētāja Mārīte Berķe, aktīva biedrības „Balvu rajona partnerība" un Vectilžas pagasta ģimeņu biedrības „"SAIME" biedre, kā arī jauniešu biedrības "nextHorizont" valdes locekle Solveta Logina, Tamāra Lielbārde, kura ir lauku attīstības konsultante un Rita Hrustaļova, kura līdz šim aktīvi iesaistījusies dažādās sabiedriskās aktivitātēs un kurai ir bagāta pieredze projektu rakstīšanā. Viļakas novadu pārstāv Skaidrīte Krakope, kura aktīvi darbojas Viļakas novadā un ir sieviešu biedrības „Aicinājums" vadītāja. Rugāju novadu pārstāv Rugāju Jauniešu iniciatīvu-interešu centra vadītāja Līga Kravale, bet Baltinavas novadu jaunais uzņēmējs Artūrs Buklovskis. Visiem iepriekšminētajiem komisijas locekļiem ir pieredze gan projektu rakstīšanā, gan to realizēšanā, kā arī projektu vērtēšanā.

Līga Kravale, Solveta Logina, Skaidrīte Krakope, Rita Hrustaļova, Tamāra Lielbārde, Mārīte Berķe, Artūrs Buklovskis

 

 

7.rīcības projektu vērtēšanas komisija

7.rīcības "Lauku saimniecību modernizācija un mājražotāju konkurences paaugstināšana" projektu komisija sastāv no četrām lauku attīstības speciālistēm, kuras pārstāv biedrības „Balvu rajona partnerība" teritorijas novadus. Viļakas novadu pārstāvēja Anita Kokoreviča, Baltinavas novadu Sarmīte Tabore, Rugājus Sandra Kapteine un Balvu novadu Tamāra Lielbārde.

                                                                

Pa kreisi priekšplānā Anita Kokoreviča, tālāk Sandra Kapteice

Pa labi priekšplānā Sarmīte Tabore, tālāk Tamāra Lielbārde